logo

ކަންގަތި އެވޯޑް 2017 - މާރާދަ ހަނދާނީ ފިލާ

މިއެވޯޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން ސެކިއުރޓީ އިންޑެކްސްއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެރުވިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.