logo

ކަންގަތި އެވޯޑް 2017 - ގަދަ ހަމާންތި ދަރަޖަ 2

މިއެވޯޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2017ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން 2 ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެރުވިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.