logo

ކަންގަތި އެވޯޑް 2018 - މާރާދަ ހަނދާނީ ފިލާ

މިއެވޯޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2018ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން އިފެކްޓިވްނަސް އިންޑެކްސްއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެރުވިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.