logo

ކަންގަތި އެވޯޑް 2019 - މާރާދަ ހަނދާނީ ފިލާ

މިއެވޯޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2018ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން އެކައުންޓަބިލިޓީ އިންޑެކްސްއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެރުވިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.