logo

ކަންގަތި އެވޯޑް 2020 - ގަދަ ހަމާންތި ދަރަޖަ 3

މިއެވޯޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2020ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން 3 ވަނަ ޙާޞިލްކޮށްފައިވާތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެރުވިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.