logo

ކަންގަތި އެވޯޑް 2021 - ކާންނާ ހަނދާނީ ފިލާ

މިއެވޯޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2021ން ފާއިތުވި އަހަރާބަލާއިރު އެންމެ ބޮޑު ކުރިއެރުމެއް ހޯދާފައިވާ އަތޮޅު ކައުންސިލްކަން ޙާޞިލްކޮށްފައިވާތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެރުވިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.