logo

ކަންގަތި އެވޯޑް 2021 - މާރާދަ ހަނދާނީ ފިލާ

މިއެވޯޑަކީ ލޯކަލް ކައުންސިލް ޕާރފޯމަންސް އިންޑެކްސް 2021ގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ ބައިން އިފެކްޓިވްނަސް އިންޑެކްސްއިން އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ޙާޞިލްކޮށްފައިވާތީ ލޯކަލް ގަވަރމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން އެރުވިފައިވާ އެވޯޑެކެވެ.