ވިޔަވަތި ލޯންޗް ނީލަން ކިޔުން


އިއުލާން ނަންބަރ

(IUL)227-GA/227/2022/9

ކޮންމެ ދުވަހަކު 12.00އާ ހަމައަށް ހުށަހަޅާ އެންމެ މަތީ އަގު އެދުވަހެއްގެ 13.00 ގައި މިއިދާރާގެ ވެބްސައިޓާއި ފޭސްބުކް ޕޭޖުގައި އާންމުކުރެވޭނެއެވެ. ނީލަމަށް ހުށަހަޅާއަގު ރަސްމީ ބަންދުދުވަސްތައް ފިޔަވައި ޖެހިޖެހިގެން 48 ގަޑިއިރު އެއްއަގެއް އޮވެއްޖެނަމަ އެ އަގަކަށް ނީލަން ނިންމާލެވޭނެއެވެ.

ހުށައަޅާފައިވާ އެންމެ މަތީ އަގުއަގު ހުށައެޅި ތާރީޚްހުށައަޅާފައިވާއަގަށް މުއްދަތު ހަމަވާ ތާރީޚް