ބީލަން


ހުޅުވާލެވިފައިވާ ބީލަންތައް

އިޢުލާން ނަންބަރުޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރުމަސައްކަތްޙާލަތު
(IUL)227-ID/227/2022/3PC-227/2022/W-01އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްއިޢުލާންކުރެވިފައި

އެވޯޑްކުރެވިފައިވާ ބީލަންތައް

ޕްރޮޖެކްޓް ނަންބަރުމަސައްކަތްޙަވާލުކުރެނު ފަރާތްޙަވާލުކުރެވުނު އަގުޙަވާލުކުރެވުނު ތާރީޚްމުއްދަތު

ބީލަމުގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް އެދޭ ފޯމް

ބީލަމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް

ބީލަން ހުށައެޅިފަރާތްތަކަށް ޕޮއިންޓު ލިބުނު ގޮތުގެ ތަފްޞީލު

ބީލަމާއިގުޅޭގޮތުން ހުށައެޅުނު ސުވާލުތަކާއި ގުޅިގެން ދެވުނު ޖަވާބުތައް