Links


https://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/151634

އިޢުލާން

http://gazette.gov.mv/iulaan/view/97499


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް 15 މީޑިއަމްބެކް އޮފީސް ޗެއަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުން

“75ޓީވީ ސަޕްލައިކޮށްދިނުގެ މަސައްކަތް

http://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/93573