Uncategorized


ތާރީޚު: 17 މޭ 2021 ގަޑި: 21:30   އެޖެންޑާ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ – ކައުންސިލުގެ 3 އަހަރުގެ ދައުރު ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ބަޔާން ޖަލްސާއަށް އިއްވުން އެކްޓިން އެސް.ޖީ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް މެމްބަރުންނާ މުޚާތަބުކުރެއްވުން. ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް _______________ 17 މޭ 2021

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު