Uncategorized


މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 31 އިން ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 2 އަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ށ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަވަނަ އަށް އައި ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑާއި، ފައިސާގެ އިނާމު އަދި ހަނދާނީ ލިއުން ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހެނދުނު 10:20 ގައި ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ފަށްޓަވައިދެއްވީ ފޯކައިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު ޢަބްދުއްނޫރު ބިން މުޙައްމަދެވެ. މަރުޙަބާ […]

ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި


ނަންބަރު: (N)227-2023/13  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާ ގުޅޭ ނިންމުން ނަންބަރު (N)227-2023/08 (9 މާރިޗު 2023) ބާޠިލުކޮށް، ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ކްރައިޓީރިއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާ ގުޅޭ ނަންބަރު (N)227-2023/08 ނިންމުން ބާޠިލުކުރުމަށާއި، ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ […]

13/2023ޖަމިއްޔާތަކުން އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ކްރައިޓީރިއާ ...