ޤަރާރު


ޤަރާރު ނަންބަރު:  227(Q)-2021/02 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 ގެ 126 ވަނަ މާއްދާގައި ކައުންސިލުގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަނުކުރަންވާނީ ކައުންސިލްގެ “ލަފަޔާއެކު” ކަމަށް ބަޔާން ކޮށްފައި އޮތްއޮތުން ކައުންސިލުން މާނަ ކުރަނީ “ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމުގައި ހުންނަވަންވާނީ ކައުންސިލްގެ މެޖޯރިޓީ ރުހުން އޮތް މީހަކު” މިގޮތަށްކަމަށް ވާތީ އާއި، އަދި ދިވެހި ސިވިލް ސަރވިސްގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އެސް.ޖީ މަޤާމަށް ބޭފުަޅަކު ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ ޤަރާރު -2021/02