ޚަބަރު


ޑިޕާރޓްމަންޓް އޮފް ޖުވެނައިލް ޖަސްޓިސް އާއި، މޯލްޑިސް ޕޮލިސް ސަރވިސް އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ގުޅިގެން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް އިއްޔެ ފަށައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އިއްޔެ މާއުނގޫދޫގައި ބެލެނިވެރިން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް މައިން ބަފައިންނަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގާފައިވެއެވެ. އަދި ސްކޫލު ދަރިވަރުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ފަރާތުން ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ކުރިޔަށްގެންގޮސްފައިވާއިރު ކުޑަކުދިންގެ ޢަދުލުގެ ޤާނޫނަށް އަހުލުވެރިކުރުމާއި، ކުދިންގެ ޙައްގުތަކާއި، ޒިންމާތަކަށް […]

ހޭލުންތެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ތަޢާރަފްކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިބަމަ (އިޖްތިމާޢީ ބަދަހި މަދަދުވެރިން) ށ.އަތޮޅުގައި އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު 11:00 ގައި ށ.އަތޮޅުވެހީގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އިބަމަ އިފްތިތާޙު ކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އަލްފާޟިލާ ޢާއިޝަތު މުޙައްމަދު ދީދީއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު އާމިނަތު ނިހާއެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި 2022 މާރިޗު 20 އިން 23 […]

ށ.އަތޮޅުގައި އިބަމަ އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވައިފި


މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ އެންޑް ސޯސަލް ސަރވިސް އާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.ފުނަދޫ އެފް.ސީ.އެސް.ސީ އާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން މި މަހުގެ 20 އިން 21 އަށް ފުނަދޫގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އިބަމަ އިނީޝަން ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ 14ވަނަ ވޯކްޝޮޕް މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދު 9:00 ގައި ށ.އަތޮޅުވެހީގެ ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ފެށިގެން ކުރިޔަށްދާ މި ވޯކްޝޮޕްގައި ށ.އަތޮޅުގެ އިބަމަ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަތޮޅު ފުނަދޫ، ޅައިމަގު، ކޮމަންޑޫ، މާއުނގޫދޫން  35 […]

އިބަމަ އިނީޝަލް ޓްރޭނިންގ ޕްރޮގްރާމުގެ 14 ވަނަ ވޯކްޝޮޕް ފުނަދޫގައި ފަށައިފިށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކާއި، ފަސްއަހަރު ދުވަހުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުތެރޭގެ ދައުލަތުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއި، ކުލަބު ޖަމްޢިއްޔާތަކާ ހިއްސާކުރުމަށް މާދަމާ އަތޮޅުތެރެއަށް ފުރާގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ތިން ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިދަތުރުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މެންބަރުންގެ އިތުރުން އެ ކައުންސިލުގެ އިދާރީ ދެ މުވައްޒަފުން ހިމެނިފައިވާއިރު މި ދަތުރުގައި ރަށްރަށުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއި، […]

މިއަހަރު ހިންގާ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމަށް އަތޮޅުތެރެއަށް


ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ށ.އަތޮޅުގެ ޓީމެއް ނެގުމަށް ބޭއްވޭ އޮޑިޝަން މި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 22 ން 23ށް ބާއްވައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް (Secretariat of the North Miladhunmadulu Atoll Council) ގައި ލައިވްކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި އޮޑިޝަންގައި 11 ރަށަކުން 165 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ކިޔަވާފައިވެއެވެ. އޭގެ […]

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ށ.އަތޮޅު އޮޑިޝަން ބާއްވައިފި


ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މިއަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ފަށައިފި މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރިޔަށްގެންދާ ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2021 އޮކްޓޫބަރ16ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. ޤާނޫނީގޮތުން  ކައުންސިލްތަކުން ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމާއި، އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދުވަހު ވަނީ ނަރުދޫ، މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައެވެ. މިއަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުން 2021 […]

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މިއަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ފަށައިފިދިވެހިރާއްޖޭގެ 78ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ފަށްޓަވައި ދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ އެންމެހާ ޙާޟިރީން  ބައިވެރިވާ ޤައުމީ ސަލާމްކިއުމުންނެވެ. ފުނަދޫގައި […]

ޤައުމީދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި


މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބިޒްނަސް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި، އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ޖޮބްސެންޓަރ ހެލްޕް ޑެސްކުގެ ޚިދުމަތްތައް 2021 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ދުވަހުގެ ރޭ 8:50 ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ޚިދުމަތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު ކަމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުން އޮތެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ […]

ޖޮބްސެންޓަރ ހެލްޕް ޑެސްކާއި ބިޒިނަސް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި، އެމްޕޯއިމަންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ...


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަޙްމަދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ އާއި، ފުނަދޫ އާއި، ފޯކައިދުއަށް ކުރައްވާ މި ޒިޔާރަތުގައި މިއަދު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހައްލު ހޯދުމަށް ހުރި މައްސަލަތައް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އެއާއެކު އޭގެތެރެއިން އަތޮޅުގައި މިހާރު ސަރުކާރުން […]

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ދެކަނބަލުން ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންފިށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށްވެހި ތަރައްޤީއަށާއި، އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅައި ޕްރަޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ 13 ޕްރޮގްރާމަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އިއްޔެ ހެނދުނު 10:50 ގައި ދެ ކައުންސިލް ދެމެދުގައި ބޭއްވުނު މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ އެގްރިމެންޓްތަކުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން  ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ […]

ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ހިންގާ 14 ޕްރޮގްރާމަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި