ޚަބަރު


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޤައުމީ ކުލަތަކުގެ ހެދުމުގައި އެންމެން ބައިވެރިވެ ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ފަށްޓަވައި ދެއްވީ ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު އާދަމް ޢަދީލް އިބްރާހީމެވެ. ޤައުމީ ދުވަހާ ގުޅޭގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީ ށ.ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު އާމިނަތު އާލާޢު ސަލްމާންއެވެ.  ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ […]

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި


މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 31 އިން ސެޕްޓެންބަރު މަހުގެ 2 އަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ށ. އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ވަނަވަނަ އަށް އައި ފަރާތްތަކަށް އެވޯޑާއި، ފައިސާގެ އިނާމު އަދި ހަނދާނީ ލިއުން ޙަވާލުކޮށްފިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހެނދުނު 10:20 ގައި ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ފަށްޓަވައިދެއްވީ ފޯކައިދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު ޢަބްދުއްނޫރު ބިން މުޙައްމަދެވެ. މަރުޙަބާ […]

ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށްފި


ދިވެހިރާއްޖޭގެ 58ވަނަ ފަޚުރުވެރި މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙާއި، ޖޯޝް އުފައްދައި އާލާކުރުމާއި، ޤައުމީ މުނާސަބަތުތައް ފާހަގަކުރުމުގައި މުއައްސަސާތައް ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރުމުގެ އާދަ ހަރުލެއްވުމާމަޤުޞަދުގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ފަށްޓަވައި ދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު […]

މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެންމެ ފުރަތަމަ އިންތިޚާބުކުރެވުނު ކައުންސިލް މެންބަރު ހުވާކުރި ދުވަހުގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވެމުންދާ ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް މިއަދު ހަވީރު އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުން ފާހަގަކޮށްފިއެވެ. މި ދުވަސް ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ފުނަދޫ ބީޗް ސަރަޙައްދުގައި ބޭއްވުނު މި ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވަނީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މުވައްޒަފުންނާއި، އެލް.އާރު.އޭ މުވައްޒަފުންނާއި، ހޯމް މިނިސްޓްރީގެ މުވައްޒަފުން ދެ ޓީމަކަށް ބަހާލައިގެންނެވެ. އެ ގޮތުން އޮޕްޓިކަލް ރޭސް ބްލޫ ޓީމާއި، ޕިންކް ޓީމުގެ އަންހެން މުވައްޒަފުން ވަކިން ވާދަކުރެވިފައިވެއެވެ. […]

ލާމަރުކަޒީ ދުވަސް ފާހަގަކޮށްފި


އިންޓަރނޭޝަނަލް ރިޕަބްލިކް އިންސްޓިޓިއުޓް (އައި.އާރު.އައި) އާއި، ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ އާއި، ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާއި، ޔޫ.އެސް.އެއިޑާ ގުޅިގެން 2023 ފެބުރުވަރީ 20 އިން 21 އަށް ށ.ފުނަދޫ ގައި ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން ޕޮލިސީ ފޯރަމެއް ބާއްވައިފިއެވެ. ހއ. ހދ. ށ. ނ. ރ. އަތޮޅުގެ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސާއި، ބައެއް ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ކޮންމެ އަތޮޅަކުން ޑަބްލިއު.ޑީ.ސީގެ ރައީސަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގުނު މި ފޯރަމުގައި 5 އަތޮޅުން 29 ފަރާތަކުން ބައިވެރިވެފައި […]

ޑީސެންޓްރަލައިޒޭޝަން ޕޮލިސީ ފޯރަމް ބާއްވައިފި


ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ 2022 ޑިސެންބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މައިގަނޑު 2 ދާއިރާއަކުން މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑާއި، ހަނދާނީލިއުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާއިރު އޭގެ އިތުރުން އަހަރުގެ ލާމަސީލު މުވައްޒަފަށާއި، އަހަރު ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު ދެ މުވައްޒަފަށާއި، […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ 2022 ބާއްވައިފިމި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ  ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2022 ނޮވެންބަރު 14 ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. ޤާނޫނީގޮތުން  ކައުންސިލްތަކުން ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމާއި، އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން، ފެށުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ މޮނިޓަރ ކުރެވިފައިވަނީ ކޮމަންޑޫ އާއި، މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެވެ. މި އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރު ޝެޑިއުލްގައި މި މަހުގެ 28 […]

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރަން ފަށައިފި


ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ތާވަލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޓޫރިޒަމް 50 މިލައުތުރު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ 2022 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ޓްރޮފީއާއި، ސީލްޑް އަދި ފައިސާގެ އިނާމު ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ޅައިމަގު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ތައްޓާއި، މެޑަލް އަދި ތިރީސްފަސްހާސްރުފިޔާގެ ޗެކް ޙަވާލުކުރުމާއި، ރަނަސްއަޕްޓީމަށް ތައްޓާއި، ސީލްޑާއި، ފަނަރަހާސްރުފިޔާގެ ޗެކް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު […]

ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.


ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ބަޖެޓްކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޓޫރިޒަމް 50 މިލައުތުރު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކަނޑިތީމު ހޭންޑްބޯލް ޓީމާއި، ފޭދޫ ހޭންޑްބޯލް ޓީމް ބައްދަލުކުރި މެޗް 15- 3 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ފޭދޫ ހޭންޑްބޯލް ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ޅައިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދައި މޮޅުކުޅުމެއް ވަނީ ދައްކާފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި […]

މިލައުތުރު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫއިން ހޯދައިފިލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެލް.އާރު.އޭ)ގެ ށ.އަތޮޅު ޔުނިޓް އިއްޔެ ހެނދުނު ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހެނދުނު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިޓް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އޮތޯރިޓީގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ސާމީ ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ށ.އަތޮޅުގައި ހުޅުވިގެން މިދާ އެލް.އާރު.އޭގެ ޔުނިޓަކީ އަތޮޅުތެރޭގައި ފުރަތަމަ ޤާއިމުކުރެވުނު ޔުނިޓްކަމަށާއި، މި ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ނަމޫނާއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް […]

އެލް.އާރު އޭގެ ޔުނިޓެއް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ހުޅުވައިފި