ޚަބަރު


ކީރިތި ޤުރުއާނާބެހޭ ޤައުމީ މަރުކަޒުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިކުރާ ށ.އަތޮޅުގެ ޓީމެއް ނެގުމަށް ބޭއްވޭ އޮޑިޝަން މި އޮކްޓޫބަރު މަހުގެ 22 ން 23ށް ބާއްވައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް (Secretariat of the North Miladhunmadulu Atoll Council) ގައި ލައިވްކޮށްގެން އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި އޮޑިޝަންގައި 11 ރަށަކުން 165 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެ ކިޔަވާފައިވެއެވެ. އޭގެ […]

ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގެ ށ.އަތޮޅު އޮޑިޝަން ބާއްވައިފި


ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މިއަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ފަށައިފި މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކޮންމެ އަހަރަކު އެއްފަހަރު ކުރިޔަށްގެންދާ ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2021 އޮކްޓޫބަރ16ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. ޤާނޫނީގޮތުން  ކައުންސިލްތަކުން ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމާއި، އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން އެ ދުވަހު ވަނީ ނަރުދޫ، މިލަންދޫ ކައުންސިލް އިދާރާ މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ނިންމާފައެވެ. މިއަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ޝެޑިއުލްގައިވާ ގޮތުން 2021 […]

ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މިއަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ފަށައިފި


ދިވެހިރާއްޖޭގެ 78ވަނަ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ގައި ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ދިވެހިންގެ ހިތްތަކުގައި ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ފަށްޓަވައި ދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ އެންމެހާ ޙާޟިރީން  ބައިވެރިވާ ޤައުމީ ސަލާމްކިއުމުންނެވެ. ފުނަދޫގައި […]

ޤައުމީދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިމިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓްގެ ބިޒްނަސް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި، އެމްޕްލޯއިމަންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން އަދި ޖޮބްސެންޓަރ ހެލްޕް ޑެސްކުގެ ޚިދުމަތްތައް 2021 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ދުވަހުގެ ރޭ 8:50 ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގައި ފަށައިފިއެވެ. މި ޚިދުމަތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކު ކަމާގުޅޭ އެއްބަސްވުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރުން އޮތެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ […]

ޖޮބްސެންޓަރ ހެލްޕް ޑެސްކާއި ބިޒިނަސް ރަޖިސްޓްރޭޝަނާއި، އެމްޕޯއިމަންޓް ރަޖިސްޓްރޭޝަން ޚިދުމަތް ފެށުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ...


ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙާއި، އަނބިކަނބަލުން ފަޒުނާ އަޙްމަދު ރަސްމީ ދަތުރުފުޅެއްގައި މިއަދު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ މާއުނގޫދޫ އާއި، ފުނަދޫ އާއި، ފޯކައިދުއަށް ކުރައްވާ މި ޒިޔާރަތުގައި މިއަދު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލާ ބައްދަލުކުރެއްވިއެވެ. މި ބައްދަލުކުރެއްވުމުގައި އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ހައްލު ހޯދުމަށް ހުރި މައްސަލަތައް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމު  ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށް ހުށަހެޅުއްވިއެވެ. އެއާއެކު އޭގެތެރެއިން އަތޮޅުގައި މިހާރު ސަރުކާރުން […]

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދު ޞާލިޙުގެ ދެކަނބަލުން ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންފި


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށްވެހި ތަރައްޤީއަށާއި، އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ހިންގުމަށް ކަނޑައަޅައި ޕްރަޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ 13 ޕްރޮގްރާމަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި އިއްޔެ ހެނދުނު 10:50 ގައި ދެ ކައުންސިލް ދެމެދުގައި ބޭއްވުނު މުވައްޒަފުންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އެ އެގްރިމެންޓްތަކުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން  ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ […]

ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލުން މިއަހަރު ހިންގާ 14 ޕްރޮގްރާމަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ މުވައްޒަފުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި މިމަހުގެ 27 އިން 28 އަށް އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފިއެވެ. މި ޒިޔާރަތުގައި  ކައުންސިލްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އޮތް ގުޅުން އިތުރަށް ބަދަހިކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފުޓްސަލް ޓީމާއި، އަތޮޅުކައުންސިލާއި ފުނަދޫ ކައުންސިލް ހިމެނޭ ޓީމަކާއެކު އެކުވެރިކަމުގެ ފުޓްސަލް މެޗެއް ކުޅުމާއި، އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދުވަހު މަސައްކަތްތައް ކުރެވެމުންދާ ގޮތާއި، ކައުންސިލްގެ މީޓިންގތައް ކުރިޔަށް ގެންދާގޮތާއި، ޕްރޮކިއުމެންޓް މަސައްކަތްތަކާއި، ފައިސާއާ […]

ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލުން ތަޖުރިބާ ދަތުރެއްގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް ޒިޔާރަތްކޮށްފި


ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގެ ރަށްވެހި ތަރައްޤީއަށާއި، އިޖުތިމާއީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފޭދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ތިން ޕްރޮޕޯސަލަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މެންދުރުފަހު 1:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން އެގްރިމެންޓްތަކުގައި ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިޔާމެވެ. ފޭދޫ ކައުންސިލް އިދާރާގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ފޭދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ރައިސަމްއެވެ. ރަށްވެހި […]

ފޭދޫ ކައުންސިލުން ހިންގާ ތިން ޕްރޮގްރާމަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ގައި ޚާއްޞަ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ށ.ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ފަށްޓަވައި ދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ […]

މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިމިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވައިފިއެވެ. މި އަދު ހަވީރު 17:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ފަށްޓަވައިދެއްވީ އަލްހާފިޛު އިބްރާހީމް ރަމްޒީއެވެ. ޖަލްސާ ތަޢާރަފްކުރައްވައި 4ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދެވެ. އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލް މެންބަރުނަށް ހުވާލައިދެއްވީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޙަސަން ޝިޔާމެވެ. އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މި […]

ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވައިފި