ޚަބަރު


ށ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2020 ނޮވެންބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. ޤާނޫނީގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލުމަށް ކުރެވޭ މިދަތުރުގައި މިހާތަނަށް ޅައިމަގު، މާއުނގޫދޫ، ކޮމަންޑޫ، މަރޮށި، ނަރުދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިމަހުގެ 7، 8، 10، 13، 14 ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިން ދަތުރުތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ތާވަލުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން މާދަމާ މިލަންދޫ، ނޫމަރާ […]

ރަށުކައުންސިލުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި


1442ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 6:00ގައި ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނާހިދެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ޤުރުއާން މުދައްރިސް އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ. ޤައުމީ ކަންކަމާމެދު ވިސްނައި ތިމާ ޤައުމަށްޓަކައި […]

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި 55ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ގައި އެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު، ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ފަށްޓަވައިދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވުމަށްފަހު އެންމެހާ  ބައިވެރިންނާއެކު ޤައުމީ ސަލާމް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި، […]

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަން ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން މި ވަބާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުތަކާއި، ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ، ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޮވިޑް 19 ވިޔަވަތި އިމަރޖެންސީ ފަންޑެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. 2020 މެއި 2ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00ގައި ކޮންފަރެންސްކޮށް ބޭއްވުނު އެ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 146ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި […]

ކޮވިޑް-19 ވިޔަވަތި އިމަރޖެންސީ ފަންޑު އުފައްދައިފި


ށ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓް  ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މިނސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާ ގުޅިގެން ށ.ފުނަދޫ ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް ކޭމްޕަހުގައި މިއަދު 9:00 ން 15:00 އަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ރަޝީދުގެ އިތުރުން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، އީ.ޕީ.އޭގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ށ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މަސައްކަތު […]

ށ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި


ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިއަހަރު ހިންގުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ރޭ ފެށިއްޖެއެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދާ މި ކޯހަކީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މުއްސަސާތަކާއި، ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ކޯހެކެވެ. މި ކޯހުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ޢާއްމު ފަރުދުންނާއެކު ޖުމުލަ 25 ފަރާތުން […]

ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފެށިއްޖެ.ށ.ފުނަދޫގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް މިއަދު ހެނދުނު 8:10 ގައި ޓެސްޓްފުލައިޓް ޖައްސައިފިއެވެ. ޤައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓުގައި ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފައެވެ. 50 މީހުންނާއެކު މޯލްޑިވިއަން ބޯޓުގައި ކުރި މިދަތުރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޒުހައިރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ […]

ށ.ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފި


ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މައި ކޮލެޖުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްވާސް ލެވެލްގެ ކޯސްތަކާއި، ޑިގްރީ ލެވެލްގެ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކޯސްތަކެއް ށ.އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް އެ ކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިރޭ 9:30 ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. މައި ކޮލެޖުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ […]

ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް މައިކޮލެޖާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާ އާއި، ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ޒިންމާދާރު އިސްވެރިންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވުނު ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ނިންމައި، ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މި ޕްރޮގްރާމު ނިންމުމުގެ ގޮތުން ފުނަދޫގައި ހުންނަ ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް ކެމްޕަހުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓްތައް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާ ގުޅިގެން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން އިންތިޒާމުކޮށް ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް […]

ޕްރޮފެޝަނަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމު ނިންމައި ބައިވެރިންނަށް ސެޓްފިކެޓް ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފި2020ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނެ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރައްޔިތުންގެ ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާ ބައްދަލުވުންތަކުގެ ތެރެއިން ފުނަދޫގައި ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ބައްދަލުވުން ނިމިދިޔަ ހަފުތާގެ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވިއްޖެއެވެ. ށ.އަތޮޅު ސްޓޭޓް ހައުސްގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި ފުނަދޫގެ މުއްސަސަތާތަކުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކާއި، މަސައްކަތްތެރިންނާއި، ވިޔަފާރިވެރިންނާއި، އިސްރަށްވެހިން ބައިވެރިވެލައްވާފައިވެއެވެ. އަތޮޅުތެރޭގެ ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމަށް މި ފެށުނު ހަފުތާއާއި، ކުރިޔަށް އޮތް ހަފުތާގައި ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ދަތުރުތަކުގައި […]

ބަޖެޓަށް ޚިޔާލު ހޯދުމުގެ މަޝްވަރާތައް ފެށިއްޖެ.