ޚަބަރު


ށ.ފުނަދޫ އޮފީސްތަކުގެ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން މޮޅުކުޅުމެއް ދައްކައި 18 ލަނޑު ފުނަދޫ ކައުންސިލު ގޯލަށް ޖަހާފައިވާއިރު  އެ ހާފުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ  4 ގޯލެވެ. ދެވަނަ ހާފުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލް ކޮޅަށް  15 ލަނޑު ވަދެފައިވާއިރު ދެވަނަ […]

ފުނަދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަތޮޅުކައުންސިލް ހޯދައިފި


ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވައި ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައި ކާމިޔާބުކުރި ތިން ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާއާއެކު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އަދު ހެނދުނު 9:38 ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ޔުނިޓީ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ އާއި، މިލަންދޫ ސްޕޯޓްސްކުލަބާއި، މާއުނގޫދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކުގައެވެ. ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން […]

މި އަހަރު އެހީދޭ ތިން ޖަމްޢިއްޔާއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި


ށ.އަތޮޅުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފުނަދޫ ގައި މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މިއަދުން ފެށިގެން 3 ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ފުނަދޫގައި ކުރިޔަށްދާ މި ބައްދަލުވުމުގައި ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ ދައުރާއި، އަންހެނުން ބާރުވެރިކުރުމާއި، ކައުންސިލްތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކާ ގުޅިގެން މަސައްކަތްކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، އިދާރީ ގޮތުން ދިމާވާ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، ޕްރޮޖެކްޓް ޕްރޮޕޯސަލް ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތްތަކާއި، ބަޖެޓާއި، ވޯކްޕްލޭން ތައްޔާރުކުރާނެ ގޮތްތައް ދަސްކޮށްދިނުމުގެ […]

ށ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން ފެށިއްޖެދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން ޚާއްޞާ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގައި ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދު 6:00 ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ފައްޓަވައިދެއްވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު ޝިޔާ ރަޝީދެވެ. ޤައުމީ ދިދަ ނަންވައިދެއްވީ ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިޔާމެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ އެންމެހާ ޙާޟިރީން ބައިވެރިވާ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ. […]

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި


އެސް.ޓީ.އޯ ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަނަތައް ޙާޞިލުކުރި ބައިވެރިންގެ ތެރެއިން 35 ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ށ.އަތޮޅުގެ ޓީމަށް ހޮވުނު ދަރިވަރުންނަށް ލިއުން ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު ބޭއްވުނު އެސް.ޓީ.އޯ ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް އައި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް ބޭއްވުނު ޖަލްސާގައި  އަތޮޅު ޓީމަށް ހޮވުނު ބައިވެރިންނަށް ލިއުން ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ޖަލްސާގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު މިނިސްޓަރ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއާޒު ޑޮކްޓަރ އަޙްމަދު ޒާހިރު ޢަލީއެވެ. […]

އަންނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ށ.އަތޮޅު ޓީމުގެ ބައިވެރިންނަށް ލިއުން ޙަވާލުކޮށްފި


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނައިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު އެސް.ޓީ.އޯ ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ބައިވެރިންނަށް ތައްޓާއި، ހަނދާނީ ލިއުން ހަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 10:30 ގައި ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާނުގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ފަށްޓަވައިދެއްވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރު މުޙައްމަދު ޝުޖުޢާން ޙަސަން އެވެ. ޖަލްސާގައި މަރުޙަބާ އާއި، ޝުކުރު ދެންނެވުމުގެ ގޮތުން ވާހަކަދެއްކެވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް […]

އެސް.ޓީ.އޯ ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ނަތީޖާ ފާޅުކޮށް ބައިވެރިންނަށް އިނާމާއި ހަނދާނީ ލިއުން ...ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ރާވައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ދޫކޮށްފިއެވެ. ސްޕޮންސަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ދޫކޮށްފައިވަނީ ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިދާރީ ޙާލަތަށް ބަލައި، އަދި ކޮމެޓީތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޕާފޯމަންސަށް ބަލައިގެންނެވެ. މި ބުރުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ދޫކުރެވިފައިވަނީ […]

ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކަށް ދޫކޮށްފި


ށ.ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެޗް.އާރު ޔުނިޓައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، ވިއުގަ 2 އަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގައިފިއެވެ. އިއްޔެ ރޭ 8:30 ގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި، އެފް. ސީ. އެސް. ސީގެ އެޗް. އާރު ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 12 މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޓްރޭނިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ދެއްކުމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މި […]

ވިއުގަ 2 އަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގައިފި


ށ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެ މި އަހަރު ހިންގޭ ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސްކޫލުތަކާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު 8:45 އިން 9:15 އަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިޔާމެވެ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އާއި ބިލެތްފަހީ، ގޮއިދޫ، ފޭދޫ، ޅައިމަގު ސްކޫލު ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގެ […]

ސްކޫލުތަކުގެ އިތުރުޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފިށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސްޕަލުންގެ ފޯރަމް 2022، ބާއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު 9:15 އިން 16:30 އަށް ފުނަދޫ އަތޮޅުވެހި ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ފޯރަމްގައި 14 ރަށުން  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަތޮޅުގެ ސުކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް އެފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާއާއި ޚިޔާލުތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކާއި ހައްލުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއް މޭޒުގައި ބައްދަލުވެވި މަޝްވަރާކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދީ ސުކޫލުތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެއް އަމާޒަކަށް […]

ޕްރިންސިޕަލުންގެ ފޯރަމް ބާއްވައިފި