ޚަބަރު


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވައިފިއެވެ. މި އަދު ހަވީރު 17:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ފަށްޓަވައިދެއްވީ އަލްހާފިޛު އިބްރާހީމް ރަމްޒީއެވެ. ޖަލްސާ ތަޢާރަފްކުރައްވައި 4ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދެވެ. އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލް މެންބަރުނަށް ހުވާލައިދެއްވީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޙަސަން ޝިޔާމެވެ. އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މި […]

ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވައިފި


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސާއި، މެންބަރުންނަށް “ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް އެކުލަވާލި އިންތިޤާލީ ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓް” އިއްޔެ ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.   އިއްޔެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ރިޕޯޓް ޙިއްސާކޮށްދެއްވީ އިންތިޤާލީ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަސަނާއި، ޙަމްދޫން ނަސީމެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސާއި، މެންބަރުންނަށް އިންތިޤާލީ ރިޕޯޓް ހިއްސާކޮށްފި


ށ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2020 ނޮވެންބަރު 30 ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. ޤާނޫނީގޮތުން ރަށުކައުންސިލްތަކުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަމާއި، އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ބަލުމަށް ކުރެވޭ މިދަތުރުގައި މިހާތަނަށް ޅައިމަގު، މާއުނގޫދޫ، ކޮމަންޑޫ، މަރޮށި، ނަރުދޫ ކައުންސިލް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ވަނީ ނިންމާފައެވެ. މީގެ އިތުރުން މިމަހުގެ 7، 8، 10، 13، 14 ވަނަ ދުވަހު މޮނިޓަރިން ދަތުރުތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ވަނީ ތާވަލުކުރެވިފައެވެ. އެގޮތުން މާދަމާ މިލަންދޫ، ނޫމަރާ […]

ރަށުކައުންސިލުތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި1442ވަނަ އަހަރުގެ ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 6:00ގައި ޤައުމީ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ނާއިބުރައީސް އަލްފާޟިލް ޢަބްދުﷲ ނާހިދެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ރަސްމިއްޔާތު ފައްޓަވައިދެއްވީ ފުނަދޫ ސްކޫލުގެ ޤުރުއާން މުދައްރިސް އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެންދިޔައީ ޤައުމީ ސަލާމުންނެވެ. ޤައުމީ ކަންކަމާމެދު ވިސްނައި ތިމާ ޤައުމަށްޓަކައި […]

ޤައުމީ ދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި 55ވަނަ މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި ދިދަނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފިއެވެ. މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ގައި އެ އިދާރާގެ ގޯތިތެރޭގައި ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު، ޤުރުއާނުގެ ބަރަކާތުން ފަށްޓަވައިދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފުވެރި މެހުމާނު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވުމަށްފަހު އެންމެހާ  ބައިވެރިންނާއެކު ޤައުމީ ސަލާމް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިވެއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލާއި، […]

މިނިވަން ދުވަހުގެ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި


ދިވެހިރާއްޖޭގައި ހަލުވިކަމާއެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލިމަޑުކަން ށ.އަތޮޅުގެ ބައެއް ރަށްރަށުގައި ފެތުރެން ފެށުމާ ގުޅިގެން މި ވަބާއިން ރައްކާތެރިވުމަށް ރަށްރަށުގައި ޤާއިމުކުރެވިފައިވާ އެމަޖެންސީ އޮޕަރޭޓިންގ ސެންޓަރުތަކާއި، ސޯޝަލް ސަޕޯޓް ޑެސްކުތަކުން ކުރަމުންދާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީތެރިވެ، ބާރުވެރިކުރުމުގެ ގޮތުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ކޮވިޑް 19 ވިޔަވަތި އިމަރޖެންސީ ފަންޑެއް އުފެއްދުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. 2020 މެއި 2ވަނަ ދުވަހުގެ މެންދުރުފަހު 1:00ގައި ކޮންފަރެންސްކޮށް ބޭއްވުނު އެ ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 146ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި […]

ކޮވިޑް-19 ވިޔަވަތި އިމަރޖެންސީ ފަންޑު އުފައްދައިފިށ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތްކޮށްފައިވާ ސަރަހައްދުތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓް  ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުން މިއަދު ބާއްވައިފިއެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މިނސްޓްރީ އޮފް އެންވަޔަރަންމަންޓާ ގުޅިގެން ށ.ފުނަދޫ ވިލާކޮލެޖް ލޭކް ސައިޑް ކޭމްޕަހުގައި މިއަދު 9:00 ން 15:00 އަށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި މިނިސްޓަރ އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ރަޝީދުގެ އިތުރުން އެ މިނިސްޓްރީގެ އިސް ބޭފުޅުންނާއި، އީ.ޕީ.އޭގެ އިސް ބޭފުޅުން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވިއެވެ. ށ.އަތޮޅު ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސުންނާއި، ޖަމްޢިއްޔާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި މަސައްކަތު […]

ށ.އަތޮޅުގައި ހިމާޔަތް ކޮށްފައިވާ ސަރަޙައްދުތަކުގެ މެނޭޖުމަންޓް ޕްލޭން އެކުލަވާލުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި


ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މިއަހަރު ހިންގުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ރޭ ފެށިއްޖެއެވެ. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ދެމެދު ވެވިފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ދަށުން ކުރިޔަށްގެންދާ މި ކޯހަކީ އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މުއްސަސާތަކާއި، ޢާއްމު ފަރުދުންނަށް ހުޅުވާލައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ކޯހެކެވެ. މި ކޯހުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކާއި، ޢާއްމު ފަރުދުންނާއެކު ޖުމުލަ 25 ފަރާތުން […]

ބެޗްލާސް އޮފް ބިޒްނަސް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން ކޯސް ފެށިއްޖެ.


ށ.ފުނަދޫގައި ތަރައްޤީކޮށްފައިވާ ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް މިއަދު ހެނދުނު 8:10 ގައި ޓެސްޓްފުލައިޓް ޖައްސައިފިއެވެ. ޤައުމީ އެއަރލައިން، މޯލްޑިވިއަންގެ ބޯޓުގައި ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖެއްސުމުން ރަށުގެ ރައްޔިތުންނާއި، ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތަކުން ވަނީ ވަރަށް ހޫނު މަރުޙަބާއެއް ކިޔައިފައެވެ. 50 މީހުންނާއެކު މޯލްޑިވިއަން ބޯޓުގައި ކުރި މިދަތުރުގައި މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓްރާންސްޕޯޓް އެންޑް ސިވިލް އޭވިޝަންގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޒުހައިރާއި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ފުނަދޫ ދާއިރާގެ […]

ށ.ފުނަދޫ އެއަރޕޯޓަށް ޓެސްޓް ފްލައިޓް ޖައްސައިފިށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގާ ސްޓާފް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މައި ކޮލެޖުގައި ހިންގާ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން އެޑްވާސް ލެވެލްގެ ކޯސްތަކާއި، ޑިގްރީ ލެވެލްގެ ކޯސްތަކުގެ ތެރެއިން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ކަނޑައަޅާ ކޯސްތަކެއް ށ.އަތޮޅުގައި ހިންގުމަށް އެ ކައުންސިލާއި، މައި ކޮލެޖާ ދެމެދު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މިރޭ 9:30 ގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފެވެ. މައި ކޮލެޖުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ […]

ކޯސްތަކެއް ހިންގުމަށް މައިކޮލެޖާއެކު އެއްބަސްވުމެއްގައި ސޮއިކޮށްފި