ޚަބަރު


ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލުގެ ދަށުން މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ 2022 ޑިސެންބަރު 10 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ފުނަދޫ ސްކޫލުގައި ބާއްވައިފިއެވެ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންނާއި، މުވައްޒަފުންގެ ޢާއިލާތަކަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މައިގަނޑު 2 ދާއިރާއަކުން މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑާއި، ހަނދާނީލިއުން ޙަވާލުކުރެވިފައިވާއިރު އޭގެ އިތުރުން އަހަރުގެ ލާމަސީލު މުވައްޒަފަށާއި، އަހަރު ހީވާގި މުވައްޒަފުންގެ ގޮތުގައި ހޮވުނު ދެ މުވައްޒަފަށާއި، […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އަހަރީ ޙަފްލާ 2022 ބާއްވައިފި


މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށް ގެންދެވޭ  ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރުމުގެ މަސައްކަތް 2022 ނޮވެންބަރު 14 ވަނަ ދުވަހު ފަށައިފިއެވެ. ޤާނޫނީގޮތުން  ކައުންސިލްތަކުން ކުރުމަށް ލާޒިމުކުރާ ކަންކަމާއި، އިދާރީގޮތުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ކަންކަން ފުރިހަމަކޮށްފައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް ކުރަމުންދާ ދަތުރުތަކުގެ ތެރެއިން، ފެށުމުގެ ގޮތުން އިއްޔެ މޮނިޓަރ ކުރެވިފައިވަނީ ކޮމަންޑޫ އާއި، މަރޮށީ ކައުންސިލްގެ އިދާރާއެވެ. މި އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރު ޝެޑިއުލްގައި މި މަހުގެ 28 […]

ރަށުކައުންސިލްތައް މޮނިޓަރކުރަން ފަށައިފި


ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ތާވަލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޓޫރިޒަމް 50 މިލައުތުރު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ 2022 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ވަނަތަކަށް އައި ފަރާތްތަކަށް ޓްރޮފީއާއި، ސީލްޑް އަދި ފައިސާގެ އިނާމު ޙަވާލުކޮށްދެއްވައިފިއެވެ. ޅައިމަގު ދަނޑުގައި އިއްޔެ ހަވީރު ފައިނަލް މެޗަށްފަހު ބޭއްވުނު މިރަސްމިއްޔާތުގައި ޗެމްޕިއަން ޓީމަށް ތައްޓާއި، މެޑަލް އަދި ތިރީސްފަސްހާސްރުފިޔާގެ ޗެކް ޙަވާލުކުރުމާއި، ރަނަސްއަޕްޓީމަށް ތައްޓާއި، ސީލްޑާއި، ފަނަރަހާސްރުފިޔާގެ ޗެކް ޙަވާލުކޮށްދެއްވީ ރަސްމިއްޔާތުގެ ޝަރަފްވެރި މެހުމާނު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު […]

ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވައިފި.ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ބަޖެޓްކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޓޫރިޒަމް 50 މިލައުތުރު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި ކަނޑިތީމު ހޭންޑްބޯލް ޓީމާއި، ފޭދޫ ހޭންޑްބޯލް ޓީމް ބައްދަލުކުރި މެޗް 15- 3 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުން ފޭދޫ ހޭންޑްބޯލް ޓީމު ކާމިޔާބުކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ޅައިމަގު ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި ދެ ޓީމުން ވެސް ގިނަ ހަމަލާތަކެއް އުފައްދައި މޮޅުކުޅުމެއް ވަނީ ދައްކާފައެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި […]

މިލައުތުރު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން ފޭދޫއިން ހޯދައިފި


ލޭބަރ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެލް.އާރު.އޭ)ގެ ށ.އަތޮޅު ޔުނިޓް އިއްޔެ ހެނދުނު ހުޅުވައިދެއްވައިފިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހެނދުނު ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ޔުނިޓް ހުޅުއްވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމެވެ.  މި ރަސްމިއްޔާތުގައި އެ އޮތޯރިޓީގެ ޕްރޮގްރާމް އޮފިސަރ އިސްމާޢީލް ސާމީ ޢަލީ ދެއްކެވި ވާހަކައިގައި ށ.އަތޮޅުގައި ހުޅުވިގެން މިދާ އެލް.އާރު.އޭގެ ޔުނިޓަކީ އަތޮޅުތެރޭގައި ފުރަތަމަ ޤާއިމުކުރެވުނު ޔުނިޓްކަމަށާއި، މި ޔުނިޓުގެ މުވައްޒަފުން އެހެން އަތޮޅުތަކަށް ނަމޫނާއަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމަށް އުއްމީދުކުރައްވާ ކަމަށް […]

އެލް.އާރު އޭގެ ޔުނިޓެއް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ހުޅުވައިފި


މިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ބަޖެޓްކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޓޫރިޒަމް 50 މިލައުތުރު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ 2022 ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް އިއްޔެ ފޭދޫގައި ފަށައިފިއެވެ. އެކަމަށްޓަކައި އިއްޔެ ހަވީރު 4:30ގައި ފޭދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވީ ސިއްރުފެންފުށީ ރިސޯޓްގެ އެޗްއާރު މެނޭޖަރ މަހާތީރުއެވެ. ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ފެށިގެންދިޔަ މި ރަސްމިއްޔާތުގައި މުބާރާތުގެ ތީމު ލަވަ ފޭދޫ ކުޑަކުދިންގެ ޙަރަކާތްތަކާއެކު ދައްކާލެވުނެވެ. މި ރަސްމިއްޔާތުގައި […]

ޓޫރިޒަމް 50 މިލައުތުރު ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތް ފޭދޫގައި ފަށައިފިމިނިސްޓްރީ އޮފް ޓޫރިޒަމްގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން މިއަހަރަށް ތާވަލުކޮށްގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޓޫރިޒަމް 50 މިލައުތުރު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ 2022 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި ފުނަދޫ ފުޓްސަލް ޓީމުން އުފުލާލައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހަވީރު ނަރުދޫ ފުޓްސަލް ދަނޑުގައި ކުޅެވުނު މެޗުގައި ފުނަދޫ ޓީމުން ނަރުދޫ ސްޕޯޓްސް ކްލަބުގެ މައްޗަށް ކުރިހޯދާފައިވަނީ 4-0 ގެ ބޮޑު ތަފާތަކުންނެވެ. އެ ޓީމުގެ ފުރަތަމަ ލަނޑު ފުރަތަމަ ހާފުގައި ކާމިޔާބު ކޮށްދިނީ އެޓީމުގެ ޖަރޒީ ނަންބަރު […]

ޓޫރިޒަމް 50 މިލައުތުރު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ 2022 ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ތަށި ފުނަދޫއިން ...


މިނިސްޓަރ އޮފް ޓޫރިޒަމް ޑޮކްޓަރ ޢަބްދުﷲ މައުސޫމް މި އަދު ހެނދުނު ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންފިއެވެ. އެމަނިކުފާނުގެ މިދަތުރުފުޅަކީ މިއަދު ހަވީރު ނަރުދޫގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ޓޫރިޒަމް 50 މިލައުތުރު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ ފެށުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފްވެރިކޮށްދެއްވުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދަޢުވަތަކަށް ކުރައްވަމުންގެންދަވާ ދަތުރެއްކަމަށް މަޢުލޫމާތު ލިބިފައިވެއެވެ. މިއަދު މެންދުރުފަހުގެ ވަގުތެއްގައި އެމަނިކުފާނު ނަރުދޫއަށް ވަޑައިގަތުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާއިރު އެމަނިކުފާނުގެ އަރިހުގައި ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ އަޙްމަދު ޢާޠިފާއި، ސީނިޔަރ އެގްޒެކެޓިވް ޑިރެކްޓަރ އިލްޔާސް މުޙައްމަދާއި، […]

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރ ފުނަދުއަށް ވަޑައިގެންފި


ށ.ފުނަދޫ އޮފީސްތަކުގެ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ފައިނަލުގައި މިއަދު ހަވީރު ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާ ބައްދަލުކޮށް ބޮޑު ތަފާތަކުން ކާމިޔާބުކޮށް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޓީމުން ހޯދައިފިއެވެ. މި މެޗުގެ ފުރަތަމަ ހާފުގައި އަތޮޅު ކައުންސިލުން މޮޅުކުޅުމެއް ދައްކައި 18 ލަނޑު ފުނަދޫ ކައުންސިލު ގޯލަށް ޖަހާފައިވާއިރު  އެ ހާފުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ ޓީމަށް ކާމިޔާބުކުރެވިފައިވަނީ  4 ގޯލެވެ. ދެވަނަ ހާފުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލް ކޮޅަށް  15 ލަނޑު ވަދެފައިވާއިރު ދެވަނަ […]

ފުނަދޫ މުއައްސަސާތަކުގެ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޗެމްޕިއަންކަން އަތޮޅުކައުންސިލް ހޯދައިފިށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށުގައި ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގާ މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވައި ހިންގާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅައި ކާމިޔާބުކުރި ތިން ކްލަބު ޖަމްޢިއްޔާއާއެކު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފިއެވެ. މި އަދު ހެނދުނު 9:38 ގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލް އިދާރާގައި ބޭއްވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކުރެވިފައިވަނީ ޔުނިޓީ ސްޕޯޓްސް އެކަޑަމީ އާއި، މިލަންދޫ ސްޕޯޓްސްކުލަބާއި، މާއުނގޫދޫ އެސޯސިއޭޝަން ފޮރ އައިލެންޑް ޑިވެލޮޕްމަންޓާއެކުގައެވެ. ކުލަބު ޖަމިއްޔާތަކާއެކު ވެވުނު އެއްބަސްވުމުގައި  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ފަރާތުން […]

މި އަހަރު އެހީދޭ ތިން ޖަމްޢިއްޔާއާއެކު އެއްބަސްވުމުގައި ސޮއިކޮށްފި