އެެޖެންޑާ


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏27 އޮކްޓޯބަރ 2021 ، ބުދަ،    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 15ވަނަ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 16ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏13 އޮކްޓޯބަރ 2021 ، ބުދަ،    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ފުނަފަތި ފާމަސީން ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 15ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏05 އޮކްޓޯބަރ 2021 ، އަންގާރަ،   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 34ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ށ.އަތޮޅު ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. މޮނިޓަރިންގ ދަތުރާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން ކުރިޔަށް އޮތް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 14ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏30 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ، ބުރާސްފަތި،    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން “ޤާނޫނު ނަންބަރު 2010/7 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު) އާ ފުށުއަރާ ޤާނޫނާއި، ޤަވާޢިދުތައް އެ ޤާނޫނާ އެއްކީލިކުރުމަށް އެ ޤާނޫނާ ފުށުއަރާ އެފަދަ ޤާނޫނުތަކާއި، ޤަވާޢިދުތަކާ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 13ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏23 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ، ބުރާސްފަތި    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން “ޤާނޫނު ނަންބަރު 2006/3 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް” އާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލެވޭ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 12ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏14 ސެޕްޓެންބަރު 2021 ، އަންގާރަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން “ދިވެހިރާއްޖޭގެ ބިމާބެހޭ ޤާނޫނު (ޤާނޫނު ނަންބަރު 2002/1) އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލް” އާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލެވޭ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 11ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏31 އޮގަސްޓް‏ 2021 ، އަންގާރަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ދިވެހިރާއްޖޭގެ ތިމާވެށި ރައްކާތެރިކޮށް ދެމެހެއްޓުމާބެހޭ ޤާނޫނު 93/4 އަށް އިޞްލާޙު ގެނައުމުގެ ބިލާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.   […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 10ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏23 އޮގަސްޓް‏ 2021 ، ހޯމަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2022ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2022ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ވިޔަވަތި […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 9ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏16 އޮގަސްޓް‏ 2021 ، ހޯމަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކުރިޔަށްއޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލެވޭ ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން (2022 އިން 2026އަށް) އާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 8ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏05‏ އޮގަސްޓް‏ 2021 ، ބުރާސްފަތި    ހެނދުނު 10:00   އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން (2022 އިން 2026އަށް) އެކުލަވާލުމާއި، ޕްލޭންގެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 7ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު