އެެޖެންޑާ


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏14 ޖުލައި  2021 ، ބުދަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏07 ޖުލައި  2021 ، ބުދަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކުރާނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ދާއިރާތަށް ކަނޑައެޅުން. މާލީއެހީދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ 5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން. […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏29‏ ޖޫން‏ 2021 ، އަންގާރަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ވިޔަވަތި ލޯންޗްގެ މަރާމާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން މާލީ އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. މަސައްކަތު ތާވަލް މުރާޖައާ ކުރުން.   […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏20‏ ޖޫން 2021 ، އާދިއްތަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ބޭންކް ޤަރާރު ފާސްކުރުން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިޔަފާރިތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏30‏ މެއި‏ 2021 ، އާދިއްތަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީގެ ޚިދުމަތް ދިނުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށު ކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު” […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ދެވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތާރީޚު: 17 މޭ 2021 ގަޑި: 21:30   އެޖެންޑާ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ – ކައުންސިލުގެ 3 އަހަރުގެ ދައުރު ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ބަޔާން ޖަލްސާއަށް އިއްވުން އެކްޓިން އެސް.ޖީ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް މެމްބަރުންނާ މުޚާތަބުކުރެއްވުން. ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް _______________ 17 މޭ 2021

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏12 މެއި‏ 2021 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް މިންކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޑެކްސްގައިވާ އިންޑިކޭޓަރތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރާއި، ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 193ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏05‏ މެއި‏ 2021 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް މިންކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޑެކްސްގައިވާ އިންޑިކޭޓަރތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 192ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏18 އޭޕްރީލް 2021 ، އާދިއްތަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އީ-ގަވަރމެންޓް ނެޓްވޯކާ ގުޅުމަށްޓަކައި އައި.ޓީ ބޭފުޅުން ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗުގައި (ތެލަށް ބިލުކުރާގޮތަށް) ދަތުރުތައް ހަމަޖައްސައިދެއްވުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 191ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތުތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏24 މާރިޗު 2021 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރިއިރު ނެގުނު ތަކެތި ނީލަންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 5/2020 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 190ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު