އެެޖެންޑާ


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏15 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،    ހެނދުނު:  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 221-LMI/2022/304 (05 ސެޕްޓެންބަރު 2022) ސިޓީން އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ނެތް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 52ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏08 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،    ހެނދުނު:  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  އެއްގަމާއި، ކަނޑު ލައިސަންސް އެގްޒަމިނަރުންގެ އެލަވަންސް މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޕޯސަލްގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ ގުޅޭގޮތުން […]

ށ.އަތޮޅުކަުއުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 51ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏29 އޯގަސްޓް 2022 ، ހޯމަ،   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ފުޓްސެލް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދަށް އިތުރަށް މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 2022 ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާއިމެދު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 50ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏15 އޯގަސްޓް 2022 ، ހޯމަ،   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގައި އިމަރޖެންސީކޮށް ބޭނުންކުރުމަށް ހޯދާފައިވާ މޮޑެލް ނަންބަރު GBL42 “ޑޮއިޓްސް”  39KVA ގެ ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. ވިޔަވަތި […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 49 ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏04 އޯގަސްޓް 2022 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރަޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން. މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ ގުޅޭގޮތުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 48ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏19 ޖުލައި 2022 ، އަންގާރަ   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  – 2022ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 47ވަނަ ޢާޢްމު ޖަލްސާގެތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏07 ޖުލައި 2022 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  – ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2022 އިޞްލާޙުކުރުން. – ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކޮށް ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 46ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏30 ޖޫން 2022 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  – އަތޮޅުވެހިން 2 ކޮޓަރި، ބަދިގެ ބަޔާއި، ލޯންޑްރީއާއެކު ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. – “ވިޔަވަތި މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު” އާމެދު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުަރުގެ 45ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏21 ޖޫން 2022 ، އަންގާރަ   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  – މިލައުތުރުކީސާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ […]

ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 44ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުގަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏16 ޖޫން 2022 ، ބުރާސްފަތި    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  – މިލައުތުރުކީސާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. – އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަތޮޅުގެ އާއި، އަތޮޅުވެއްސާއި،  މަރިޔާދުގެ އާއި، […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 43ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު