އެެޖެންޑާ


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏15 ނޮވެންބަރު 2023 ، ބުދަ    ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް 3000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް، ކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން މަޝްވަރާ ދެއްވާފައިވާތީ، […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 83ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏06 ނޮވެންބަރު 2023 ، ހޯމަ    ހެނދުނު: 10:00                              (ފިޒިކަލް ޖަލްސާ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ޖެންޑަރ އިކުއިލިޓީގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/18ގެ ދަށުން ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 82ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏26 އޮކްޓޯބަރު 2023 ، ބުރާސްފަތި   ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ޖަމްޢިއްޔާ ގްރާންޓް ކަނޑައެޅުން، ޖަމްޢިއްޔާ ގްރާންޓަށް ހުށައެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި ޕްރޮގްރާމްކުރިޔަށް ގެންދާނޭ ގޮތް ކަނޑައެޅުން  ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުށައެޅިފައިވާ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 81ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތުތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏11 އޮކްޓޯބަރު 2023 ، ބުދަ،   ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން މުވައްޒަފުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަން އިން ޖަމާކޮށްދީފައިވާ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން. މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތާ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏26‏ ސެޕްޓެމްބަރ‏ 2023 ، އަންގާރަ،  ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނާއެކު ކުރެވުނު މަޝްވަރާތައް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން.  ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން ހުށަހެޅުއްވީ: އިބްރާހީމް ޝާހިދު ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މައްސަލަ:  […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 79ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏15 އޮގަސްޓް 2023 ، އަންގާރަ،  ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އެކްސެސްދިނުމާއި، ފަންޑް ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން. އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ހަމަނުޖެއްސޭނެ ބަޖެޓުގެ ކޯޑުތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2024ވަނަ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 78ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏02 އޮގަސްޓް 2023 ، ބުދަ،  ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ)     އެޖެންޑާ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 74، 75، 76ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން. ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ. ‏ 29 ޖުލައި 2023

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 77ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏18 ޖުލައި 2023 ، އަންގާރަ،  ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  2023ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ ޕްރޮގްރާމުތަކުގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 76 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏13 ޖުލައި 2023 ، ބުރާސްފަތި،  ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ށ.އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑަށް އައްޔަންކުރާ މެންބަރުން ފުރިހަމަކުރަންޖެހޭ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ބައިވެރިކުރާނެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 75ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު4ވަނަ ދައުރުގެ 74ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏21 ޖޫން‏ 2023 ، ބުދަ،  ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން ޖަލްސާ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުމަށް ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން. ދުނިޔޭގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 74ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު