އެެޖެންޑާ


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏18 މެއި 2023 ، ބުރާސްފަތި  ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ތިމާވެށީގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޙަރަކާތްތަކާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމާއި، ރަށު ކައުންސިލްތަކާއި، މުއައްސަސާތަކުގެ ބައިވެރިވުން ހޯދޭނެ ގޮތްތަކާއި، މިންވަރާ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 71ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏11 މެއި 2023 ، ބުރާސްފަތި  ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  2022ވަނަ އަހަރު ސްޓޭޓް ހައުސް މަރާމާތުކުރުމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ދިންފައިސާގެ ތެރެއިން ގާޑެންލައިޓް ހަރުކުރުމަށް ބާކީކުރި ފައިސާ މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނުމަށްފަހު ޚަރަދުކުރުމާ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 70ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏04 މެއި 2023 ، ބުރާސްފަތި  ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171-E(UNP)/227/2023/6 (30 އޭޕްރީލް 2023) ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް މިލައުތުރުކީސާ، އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 69ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏19 އޭޕްރީލް 2023 ، ބުދަ   ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 2.1 ށ.އަތޮޅު “އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ކޮމެޓީ” އެކުލަވާލުން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ހުއްދަ، އިތުރު މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ލަފާ ހޯދުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 68ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏13 އޭޕްރީލް 2023 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކާޑު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 67ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏06 އޭޕްރީލް 2023 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ރަށްވެހި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން. ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 66ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏29 މާރިޗް‏ 2023 ، ބުދަ،   ހެނދުނު: 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމަށް 30 މާރިޗު 2023 އިން 14 މެއި 2023 އަށް 30 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 65ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏19‏ މާރޗް‏ 2023 ، އާދިއްތަ،   ހެނދުނު: 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 188-CSRS/227/2023/3 (13 މާރިޗު 2023) ސިޓީން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ށ.ފުނަދޫ ތަރި މުޙައްމަދު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 64ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏09‏ މާރޗް‏ 2023 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 09:30 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  އައު އޮނިގަނޑަށް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަނެތުމުން އިމާރާތައް ބަޔެއް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ރަށްރަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސީ-ޒޯން ލައިސެންސްގެ ޝެޑިއުލްއާއި ގުޅޭގޮތުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 63ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏16 ފެބްރުވަރީ‏ 2023 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 10:00        (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮމްޕޮސިޝަން އެކުލަވާލާނެ ގޮތާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީއަކަށް މީހަކު އައްޔަނުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. ފަޅުވެރި […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 62ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު