އެެޖެންޑާ


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏05‏ މެއި‏ 2021 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް މިންކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޑެކްސްގައިވާ އިންޑިކޭޓަރތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 192ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏18 އޭޕްރީލް 2021 ، އާދިއްތަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އީ-ގަވަރމެންޓް ނެޓްވޯކާ ގުޅުމަށްޓަކައި އައި.ޓީ ބޭފުޅުން ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗުގައި (ތެލަށް ބިލުކުރާގޮތަށް) ދަތުރުތައް ހަމަޖައްސައިދެއްވުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 191ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތުތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏24 މާރިޗު 2021 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރިއިރު ނެގުނު ތަކެތި ނީލަންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 5/2020 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 190ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏17‏ މާރިޗު 2021 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.13ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން 21 މާރިޗު 2018ގައި މި އިދާރާއިން އެކުލަވާލެވުނު ބިޑްކޮމެޓީގެ މުއްދަތު މި ހިނގާ މާރިޗު މަހުގެ 21ވަނަ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 189ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏04‏ މާރިޗު 2021 ، ބުރާސްފަތި   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.ފުނަދޫ މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ހިންގުމަށްޓަކައި އަތޮޅުވެހި 2 އިން ދޫކޮށްފައިވާ ބައިގައި ފާޚާނާއެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެ މުއައްސަސާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 188ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏26‏ ޖަނަވަރީ‏ 2021 ، އަންގާރަ،  ހެނދުނު 8:30 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް ޕލކގެ ބޭނުމަށް ކުރާ ދޯންޗު ދަތުރުތައް 02 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވިފައިވާ އިޢުލާނާ ގުޅިގެން މި ކައުންސިލުގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 184ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏21‏ ޖަނަވަރީ‏ 2021 ، ބުރާސްފަތި  ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި މިޕްސްޓަރ ގުޅިގެން ފެބުރުއަރީ 1 ން 5ށް ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޭމްޕް ބޭއްވުމަށް އަތޮޅުވެހި2 ލުއިގޮތަކަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 183ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏12‏ ޖަނަވަރީ‏ 2021 ،  އަންގާރަ   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2020ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ކައުންސިލަރުން […]

ށ.އަަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 182ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏07‏ ޖަނަވަރީ‏ 2021 ، ބުރާސްފަތި   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 180 ވަނަ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 181ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏06‏ ޖަނަވަރީ‏ 2021 ، ބުދަ   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ހުށަހެޅުން ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 179 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 180ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު