އެެޖެންޑާ


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏18 ޖަނަވަރީ‏ 2023 ، ބުދަ،   ހެނދުނު: 10:00        (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2022ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން. ކައުންސިލަރުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 60ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏12 ޖަނަވަރީ‏ 2023 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 10:00        (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ (2010/7)ގެ 93ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 2023ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 59ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏09 ޖަނަވަރީ‏ 2023 ، ހޯމަ،   ހެނދުނު: 10:00        (ފިޒިކަލް މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2023ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2023ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކުރުން. ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ “މިލައުތުރުކީސާ” ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 57ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏29 ޑިސެންބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 10:00  (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 57ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏13 ޑިސެންބަރު 2022 ، އަންގާރަ،   ހެނދުނު 10:00   (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  އެލް.ޖީ.އޭ އާއި، އިންޑިޔާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ރޫރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޕަންޗަޔާތީ ރާޖް އާ ގުޅިގެން މިހިނގާ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 19 އިން 31 ށް އިންޑިޔާގައި […]

ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏01 ޑިސެންބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،   މެންދުރުފަހު:  1:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  މިލަންދޫ އާއި، ފީވަކުގެ ޜަރޫރީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ނެގުމަށް ށ. ވެލިދޫ ފަޅުގެ ސަރަހައްދުން ވެލިނެގުމަށް ހުއްދަދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް އިތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންވާތީ، […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 56ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތުތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏10 ނޮވެންބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،    ހެނދުނު:  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ވާދަކުރުމަށް ށ. އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ޓީމުގައި މާލެ ދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އޮފިޝަލުންނާއި، ދަރިވަރުންނަށް މާލީއެހީ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ށ. މާއުނގޫދޫ އތމ. ކޮމެޓީއަށް ދެވުނު މާލީއެހީގައި […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 55ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏20  އޮކްޓޯބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،    ހެނދުނު:  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  އެގްރޯނެޓާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނުތައް ހިންގައި ކޮންޓެކްޓް ފާމިންގ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ރަށްރަށުގައި ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ޓޫރިޒަމް 50 […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 54ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏13  އޮކްޓޯބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،    ހެނދުނު:  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 1 ލާންޗު ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. އަމިއްލަ ޒާތުގައި ފަނާވެނުދާކުނި ނައްތާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 53ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏15 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،    ހެނދުނު:  10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 221-LMI/2022/304 (05 ސެޕްޓެންބަރު 2022) ސިޓީން އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ޚަރަދުކުރުމަށް ފައިސާ ނެތް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 52ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު