އެެޖެންޑާ


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏28 އޭޕްރީލް 2022 ، ބުރާސްފަތި    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ޖަމިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލުގައިވާގޮތުގެ މަތިން، 2022 ވަނަ އަހަރު މާލީ އެހީދޭނެ ޖަމިއްޔާތަކުގެ ޢަދަދާއި، މާލީ އެހީގެ ގޮތުގައި […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 38ވނަަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏21 އޭޕްރީލް 2022 ، ބުރާސްފަތި    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ އާއި، އިޖްތިމާޢީ ރޫޙް ދިރުވައި އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 37ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏07 އޭޕްރީލް 2022 ، ބުރާސްފަތި     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ޞިއްޙީ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 36ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏30 މާރިޗު 2022 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ހިއްސާކުރުން ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 34ވަނަ ޢާއްމު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 35ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏17‏ މާރިޗު 2022 ، ބުރާސްފަތި     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ވިޔަވަތިލާންޗު މަރާމާތުކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 34ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏03‏ މާރޗް‏ 2022 ، ބުރާސްފަތި     ހެނދުނު 10:00   އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން   ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން   ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން   ވިޔަވަތި ލޯންޗް ސިޓީލާނީލަމުގައި ވިއްކާނުލެވިވާތީ، ލޯންޗް މައްސަލާގައި ދެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ނިންމުން. އަތޮޅުކައުންސިލުން މާލެއަށް ކުރެއްވި ދަތުރުގެ މަޢުލޫމާތު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 33ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏17‏ ފެބުރުވަރީ  2022 ، ބުރާސްފަތި     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ކައުންސިލް އިދާރާއަށް ލީގަލް އޮފިސަރެއް ނެގުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލުގެ ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށްޓަކައި ސްޕޮންސަރުންގެ އެހީހޯދުމަށް ތައްޔާރުކުރެވުނު ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހިއްސާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 32ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏09‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2022 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން އަތޮޅުގައި ވަކިފަރާތަކާއި ޙަވާލުނުކުރެވި ހުރި ފަޅުރަށްތައް އަތޮޅުކައުންސިލާ ޙަވާލުކުރުމަށް އެދި މިނިސްޓްރީ އޮފް ފިޝަރީޒް، މެރިން ރިސޯސަސް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރއަށް ހުށަހެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 31ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏02‏ ފެބުރުވަރީ 2022 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި ލާންޗު ނީލަންކިއުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ އަގާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ލޯކަލް ކޮމްޕެނީ އޮތޯރިޓީ އުފެއްދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 30ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏27 ޖަނަވަރީ 2022 ، ބުރާސްފަތި     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލަށް އެސް.ޖީއަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 29ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު