އިޢުލާނު


މޮޑެލް ނަންބަރު GBL42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ އިންޖީނު ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: (IUL)227-CA/227/2022/44  (07 ސެޕްޓެމްބަރ 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  މިއަދު  (18 ސެޕްޓެމްބަރ 2022)ގެ  12:00އާއި ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ-/24،999 (ސައުވީސްހާސް ނުވަސަތޭކަ ނުވަދިހަ ނުވަރުފިޔާ) ރުފިޔާއެވެ. ‏22‏  ޞަފަރު‏  1444 ‏18‏ ސެޕްޓެމްބަރ‏ 2022

ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 18 ސެޕްޓެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު


މޮޑެލް ނަންބަރު GBL42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ އިންޖީނު ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: (IUL)227-CA/227/2022/44  (07 ސެޕްޓެމްބަރ 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  މިއަދު  (15 ސެޕްޓެމްބަރ 2022)ގެ  12:00އާއި ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ-/24،000 (ސައުވީސްހާސްރުފިޔާ) ރުފިޔާއެވެ. ‏19‏ ޞަފަރު‏ 1444 ‏15‏ ސެޕްޓެމްބަރ‏ 2022

ޖީ.ބީ.އެލް 42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 15 ސެޓްޕެންބަރުގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގު


މޮޑެލް ނަންބަރު GBL42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ އިންޖީނު ސިޓީލައި ނީލަމުގައި ވިއްކާލުން މިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: (IUL)227-CA/227/2022/44  (07 ސެޕްޓެމްބަރ 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  މިއަދު  (13 ސެޕްޓެމްބަރ 2022)ގެ  12:00އާއި ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ-/22،777 (ބާވީސްހާސް ހަތްސަތޭކަ ހަތްދިހަ ހަތްރުފިޔާ) ރުފިޔާއެވެ. ‏17‏ ޞަފަރު‏ 1444 ‏13‏ ސެޕްޓެމްބަރ‏ 2022

ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގެ 2022/09/13ވަނަ ދުވަހުގެ 12:00ގެ ނިޔަލަށް މަތީއަގުމިއިދާރާގެ  ނަންބަރު: (IUL)227-CA/227/2022/44  (07 ސެޕްޓެމްބަރ 2022) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން  މިއަދު  (11 ސެޕްޓެމްބަރ 2022)ގެ  12:00އާއި ހަމައަށް  ހުށަހަޅާފައިވާ  އެންމެ ބޮޑު އަގަކީ-/22،000 (ބާވީސް ހާސް ރުފިޔާ) ރުފިޔާއެވެ.‏ 15‏ ޞަފަރު‏ 1444 ‏11‏ ސެޕްޓެމްބަރ‏ 2022

ޖީ.ބީ.އެލް 42 ޑޮއިސްޓް ޖަނަރޭޓަރ ސިޓީލާ ނީލަމުގައި 11/09/2022 ގެ 12:00 ގެ ...