އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޚަރަދު ރިޕޯޓް


ޖުލައި މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް   ޖޫން މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް   މެއި މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް   އޭޕްރީލް މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް   މާރޗް މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް   ފެބުރުއަރީ މަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް   ޖެނުއަރީމަހުގެ އާމްދަނީއާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް  

2022 އާމްދަނީ އާއި ޚަރަދު ރިޕޯޓްތައް