ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ސާވިސް ޗާޓަރ


ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ

ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރށ. ބިލެއްފަހި ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ

ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ

ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ


ށ. ކަނޑިތީމް ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ

ށ. މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ

ށ. ކޮމަންޑޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ


ށ. މަރޮށި ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ