ރަށު ކައުންސިލްތަކުގެ ސާވިސް ޗާޓަރ


ށ. ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ

ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ

ށ. ނޫމަރާ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ


ށ. ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ

ށ. ފީވަކު ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރށ. ބިލެއްފަހި ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ

ށ. މާއުނގޫދޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ

ށ. ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ


ށ. ކަނޑިތީމް ކައުންސިލްގެ ސާވިސް ޗާޓަރ