ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/20 ހުށަހެޅުން: 34ވަނަ ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ށ.އަތޮޅުގެ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ށ.އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ޓީމެއް ބައިވެރިކުރުމަށް ފާސްކޮށް، އެ މުބާރާތް ހިންގުމަށް އެކުލަވާލާފައިވާ “ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ށ.އަތޮޅުން ބައިވެރިކުރާ ދަރިވަރުން ހޮވުމަށް ބޭއްވޭ އޮޑިޝަން” އުޞޫލު […]

ކީރިތީ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ 34ވަނަ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމާބެހޭ- 2021/20


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/19 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގައި ހިމެނޭ 36 ފޫޓުގެ ވިޔަވަތި ލާންޗު ސިޓީލާ ނީލަމުގައި ވިއްކާލުމަށާއި، އިތުރު 38 ފޫޓުގެ އައުލާންޗެއް އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހޯދުމަށާއި، އައުލާންޗެއް ޚިދުމަތަށް ނެރެވުމުން، 36 ފޫޓުގެ މާމުލި ލާންޗު ވިއްކާލުމުގެ ކަންކަން ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ފާސްކޮށް، ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ ނީލަން […]

ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުން- 2021/19


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/18 ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2022ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2022ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލަށް  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 އޯގަސްޓް 23ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 9ވަނަ  […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2022ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން- 2021/18ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/17 ހުށަހެޅުން: މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ 5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ކޮމެޓީގައި ތިރީގައި އެވާ […]

މާލީއެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން – 2021/17


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/16   ހުށަހެޅުން: މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ގެންނަވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 29 ޖޫން 2021

މަސައްކަތު ތާވަލު 2021 ފާސްކުރުން- 2021/16


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/15 ހުށަހެޅުން: މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު” އަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. […]

މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2021/15ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/14 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ލާންޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ދިރާސާއެއް ހެދުމަށާއި، ދިރާސާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. […]

ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުން- 2021/14


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/13 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިޔަފާރިތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2010/7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އިޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ  މާއްދާގެ (ޖ) އާއި ގުޅޭ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ” ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް […]

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިޔަފާރިތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2021/13


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/11 ހުށަހެޅުން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސަރކިއުލަރ ނޯޓް ނަންބަރ: 188-POD/CIR/2021/65 އެކު އާއްމުކޮށްފައިވާ ” އަތޮޅު އަދި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (20 މެއި 2021 ) އަށް ރިޔާޔަތްކޮށް  އިދާރާއިން އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޑްރާފްޓް އަތޮޅު ކައުންސިލް […]

ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން- 2021/11ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/11 ހުށަހެޅުން: ބޭންކް ޤަރާރު ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: 4ވަނަ ދައުރަށް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިދާރާއިން  ހުށައަޅާފައިވާ ތިރީގައިމިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމަމެވެ. ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝިޔާމް ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު ރައިސަމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ހަމީދު ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާހީމް މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން […]

ބޭންކް ޤަރާރު ފާސްކުރުން-2021/11