ނިންމުން


ނަންބަރު: 2020/32 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިއަހަރުގެ ބްލޮކް ގްރާންޓާ އެއްގޮތަށް މި ކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާފައިވާ މިއަހަރުގެ ބްލޮކް ގްރާންޓާ އެއްގޮތަށް މިކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒުކުރުމަށް ބަޖެޓް […]

ފިނޭންސް ގެ ބްލޮކްގްރާންޓާ އެއްގޮތަށް ކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ރިވައިޒްކޮށް ފާސްކުރުން- ...


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/31 ހުށަހެޅުން: ކޯވިޑް 19 ގެ ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ އާއި، އެމް.އެން.ޑީ.އެފްގެ ފަރާތުން ކުރަންޖެހޭ ދަތުރުތައް ކުރުމަށް ކައުންސިލް އިދާރާގެ ލާންޗު ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ކޯވިޑް-19 ގެ ކޭސްތަކާ ގުޅިގެން ހެލްތު މިނިސްޓްރީ […]

ކޯވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އެމް.އެން.ޑީ.އެފް އާއި، ހެލްތުމިނިސްޓްރީގެ ދަތުރުތައް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ލާންޗުތަކުގައި ކުރުމާގުޅޭ- ...


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/30 ހުށަހެޅުން: 2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި އަދި ޚާއްޞަ މައްސަލަތަކާ ގުޅޭގޮތުން ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވޭ ސިޓީއާމެދު މަޝްވަރާކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު 2019ވަނަ އަހަރުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓުން ފާހަގަކުރެވިފައިވާ ބޮޑެތި އަދި ޚާއްޞަ މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާ […]

މޮނިޓަރިންގައި ފާހަގަކުރެވުނު މައްސަލަތައް ހައްލުކުރުމާބެހޭ- 2020/30ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/29-227(N) ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު،  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 އޮގަސްޓު 27 […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2021ވަނަ އަހަރުަގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން- 2020/29


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/28-227(N) ހުށަހެޅުން: ކޮވިޑް-19 ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވާތީ، މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ކޮވިޑް-19 ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމުތައް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން- 2020/28


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/17-227(N) ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުގެ ފެރީ ރޫޓްތަކަށް ގެންނަން އެދޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ށ.އަތޮޅު ފެރީ ރޫޓުތަކަށް ގެންނަން އެދޭ ބަދަލު ކަރުދާހަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ދެއްވާފައިވާ ލަފާޔާއެކު އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް، އެ ކަރުދާސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވުމަށް […]

ށ.އަތޮޅު ފެރީ ރޫޓްތަކަށް ގެންނަ އެދޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ކަރުދާސް ފާސްކުރުން- 27/2020ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/26-227(N) ހުށަހެޅުން: ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާއި، ކޮމެޓީގައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަންރިސޯސް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު “ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ” ގައި އިދާރީ އެންމެ އިސް ތިން ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ ޑިރެކްޓަރ […]

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާ ބެހޭ- 2020/26


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނިންމުން ނަންބަރު:2020/25-227(N) ހުށަހެޅުން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ...


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/24 ހުށަހެޅުން: 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު 2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 […]

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވުމާބެހޭ- 2020/24ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނަށް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވި  ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ޖުލައި 06 […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ފާސްކުރުން – 2020/23