ނިންމުން


ނަންބަރު: (N)227-2023/36 ހުށަހެޅުން: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއެކު ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ 4މަހުން 1 މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް މޮނިޓަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއެކު ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ 4 މަހުން 1 މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް މޮނިޓަރކޮށް، އެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުކައުންސިލުން ޢާއްމުކުރަމުންގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 26ވަނަ ދުވަހުގެ […]

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކާއެކު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް މޮނިޓަރކުރާގޮތަށް ކަނޑައެޅުން -2023/36


ނަންބަރު: (N)227-2023/35 ހުށަހެޅުން: ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގާނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ކަނޑައެޅުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ރަށުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ 3 ރަށް ކަމުގައިވާ މަރޮށި، ފޯކައިދޫ، ފޭދޫ އަށް އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް […]

ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ބައިވެރިވުންދޭނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުން-2023/35


ނަންބަރު: (N)227-2023/34 ހުށަހެޅުން: ޖަމްޢިއްޔާ ގްރާންޓް ކަނޑައެޅުން، ޖަމްޢިއްޔާ ގްރާންޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނޭގޮތް ކަނޑައެޅުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ޖަމިއްޔާ ގްރާންޓަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެ ޖަމިއްޔާގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވޭ އިދާރީ ކޮމެޓީއަކުން އިވެލުއޭޓްކޮށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 26ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު […]

ޖަމިއްޔާ ގްރާންޓް ކަނޑައެޅުން-2023/34ނަންބަރު: (N)227-2023/33 ހުށަހެޅުން: މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގޮއިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80 ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 11 އޮކްޓޯބަރު  2023

މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނެ ރަށް ކަނޑައެޅުން-2023/33


ނަންބަރު: (N)227-2023/32 ހުށަހެޅުން: އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަނުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80 ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 11 އޮކްޓޯބަރު  2023

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަނުން ޖަމާކޮށްދެއްވި ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން-2023/32


ނަންބަރު: (N)227-2023/31 ހުށަހެޅުން: މުވައްޒަފުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80 ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 11 […]

މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން-2023/31ނަންބަރު: (N)227-2023/30 ހުށަހެޅުން: 04 ނޮވެންބަރު 2023ގައި ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ “ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2023” 15 ޑިސެންބަރު 2023 އަށް ފަސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ހުށަހެޅުއްވީ: އިބްރާހީމް ޝާހިދު ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލް   ތާޢީދުކުރެއްވީ: މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު، ޢަލީ ރަބީޢު 04 ނޮވެންބަރު 2023ގައި ފެށުމަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ “ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓް 2023” 20  ނޮވެންބަރު 2023 އަށް […]

ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ފަސްކުރުން-2023/30


ނަންބަރު: (N)227-2023/29 ހުށަހެޅުން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2024ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2024ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު މި ކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 77ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގައި ހިއްސާކުރެވުނު ގޮތުގެމަތީން ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮގަސްޓު 15 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2024ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން-2023/29


ނަންބަރު: (N)227-2023/28 ހުށަހެޅުން: އަހަރުގެ ނިޔަލަށް ޚަރަދު ހަމަނުޖެއްސޭ ބަޖެޓުގެ ކޯޑުތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މި އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމެނިފައިވާ އެތްލެޓިކްސް ކޯޗުން ތަމްރީނުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ، ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް 2023 ބަޖެޓް އައިޓަމަށް ބަދަލުކޮށްގެން ޚަރަދުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮގަސްޓު 15 ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި […]

ޚަރަދު ހަމަނުޖެއްސޭ ކޯޑުތަކަށް ފައިސާ ހަމަޖެއްސުން-2023/28ނަންބަރު: (N)227-2023/27 ހުށަހެޅުން: އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އެކްސެސްދިނުމާއި، ފަންޑް ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިން އެކްސެސް ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގެ 2 އެކައުންޓްސް އޮފިސަރުންނާއި، ފައިނޭންސް އޮފިސަރ އަދި ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާއި، ޑިރެކްޓަރ ޖެނރަލް އަށް ދިނުމަށާއި، 10,000/-  ރުފިޔާ އިން ދަށުގެ ޓްރާންސްފަރތައް ކުރުމުގައި ކައުންސިލުގެ ވައުޗަރ އޮތޮރައިޒްކުރުމުން ފައިނޭންސް ޔުނިޓުގެ ފައިނޭންސް އޮފިސަރ […]

އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ އެކްސެސް،ފަންޑު ޓްރާންސްފަރކުރުމުގެ ހުއްދަދިނުން – 2023/27