ނިންމުން


ނަންބަރު: (N)227-2022/34 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް  އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ 8ވަނަ ދުވަހު ފަށާގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 އޯގަސްޓް 4ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 48ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 04 އޯގަސްޓް 2022

އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ބޭއްވުން- 2022/34


ނަންބަރު: (N)227-2022/33 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މިލައުތުރުކީސާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް އެކުލަވާލެވިފައިވާ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހުގެ ޢިމާރާތް އެންމެ ދިގުވެގެން ދޫކުރެވޭނެ މުއްދަތު 30 އަހަރު ކަމުގައި އިޞްލާޙުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 އޯގަސްޓް 4ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި […]

މިލައުތުރުކީސާ އިމާރާތް ދިގުމުއްދަތަކަށް ދޫކުރުމުގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް ފާސްކުރުން-2022/33


ނަންބަރު: (N)227-2022/32 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރަޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއެއް އެކުލަވާލުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީއަށް އެދި ހުށަހަޅާފައިވާ ޕްރަޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އެކުލަވާލާ ކޮމެޓީގައި އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ދާއިރާއަކުން މެންބަރަކު ހިމެނުމަށާއި، އެގޮތުން ކަނޑިތީމު ދާއިރާއިން ށ.ގޮއިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިބްރާހީމް ޝާހިދު، މިލަންދޫ ދާއިރާއިން ނަރުދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު މުސްތަރުސިދު، […]

އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ- އިވެލުއޭޝަން ކޮމެޓީއެކުލަވާލުން- 2022/32ނަންބަރު: (N)227-2022/31 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކޮށް ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމުދިނުމަށް ބަޖެޓަށް ބަދަލުގެނައުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކޮށް ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ އިނާމުދިނުމަށް މި އަހަރުގެ ބަޖެޓުގެ “ޖަލްސާ ސެމިނަރފަދަ ކަންތައްތަކަށް ކުރާ ޚަރަދު އައިޓަމުން، ” ސަރުކާރުން އިނާމުގެ ގޮތުގައި […]

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވެ ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް އިނާމު ދިނުމަށް ބަޖެޓަށް ...


ނަންބަރު: (N)227-2022/30 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: “ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2022 ” އިޞްލާޙުކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2022 ފުރަތަމަ އިޞްލާޙު” ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 30ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 46ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 07 […]

ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު އިޞްލާޙުކޮށް ފާސްކުރުން- 2022/30


ނަންބަރު: (N)227-2022/29 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: “ވިޔަވަތި މާލީ އެހީދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު” އާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ވިޔަވަތި މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު”  އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 30ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 45ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. […]

ވިޔަވަތި މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން – 2022/29ނަންބަރު: (N)227-2022/28 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުވެހިން 2 ކޮޓަރި، ބަދިގެ ބަޔާއި، ލޯންޑްރީއާއެކު ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލުގެ  ނަންބަރު(ILU)SH-PL/SH-FAH/2022/19  އިޢުލާނާ ގުޅިގެން އަތޮޅުވެހިން ދެ ކޮޓަރިއާއި، ލޯންޑްރީ ބަޔާއި، ބަދިގެ ބައި،  2 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 30ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ […]

އަތޮޅުވެހި ދެކޮޓަރި ލޯންޑްރީ ބަޔާއެކު ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށްދޫކުރުން- 2022/28


ނަންބަރު: (N)227-2022/27 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: މިލައުތުރުކީސާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އިދާރީ ޔުނިޓުން މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމަށް ތައްޔާރުކޮށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ކަރުދާހަށް ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ހުށަހަޅުއްވައި، ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ތާޢީދުކުރައްވާފައިވާ އިޞްލާޙު “ކަރުދާހުގެ 4 ވަނަ ނަންބަރު “ހުށަހެޅުންތައް ވަޒަންކުރާނެ މިންގަނޑު” ގެ “ކުލި” މި ބަޔަށް […]

މިލައުތުރުކީސާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުުރުން – 2022/27


ނަންބަރު: (N)227-2022/26  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ބޮޑުޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން މަދަނީ 1 ޖަމްޢިއްޔާއަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް، ” ބޮޑުޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް އަތޮޅުގެ ކޮންމެ ރަށަކުން މަދަނީ 1 ޖަމްޢިއްޔާއަށް މާލީއެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުމަށް” ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 16ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  […]

ބޮޑުޢީދު ފާހަގަކުރުމަށް މާލީއެހީ ދިނުން 2022/26ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: (N)227-2022/25 ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަތޮޅުގެ އާއި، އަތޮޅުވެއްސާއި، މަރިޔާދުގެ އާއި، ފުނަފަތި ފާމަސީ އާއި، ވިޔަވަތި ލާންޗާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ބައެއް ތަކެތި ނީލަންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަތޮޅުގެ އާއި، އަތޮޅުވެއްސާއި، މަރިޔާދުގެ އާއި، ފުނަފަތި ފާމަސީ އާއި، ވިޔަވަތި ލާންޗާއި، އަތޮޅުކައުންސިލުން […]

އަތޮޅުކައުންސިލުން ބައުވެގެން ނަގާފައިވާ ތަކެތި ނީލަންކިއުން 2022/25