ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 227-2020/45 ހުށަހެޅުން: ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ “ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު” އަށް ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުނު ބަދަލުތަކަށް ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި ބަހުސްކުރެވި، ގެނެވުނު […]

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން – 45/2020


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/44 ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، އޮފީހާއި، ގުދަން މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށް ގެންދިއުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ފުނަފަތި ފާމަސީ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކުގެ ތެރެއިން ލޮޓް 1ގައިވާ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ […]

ފުނަފަތި ފާމަސީ އާއި، އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ މަރާމާތުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ބެހޭ – ...


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/43 ހުށަހެޅުން: އެއްގަމު ދަތުރުފަތުރަށް ގެނެވުނު 4ވަނަ އިޞްލާޙާ ގުޅިގެން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ބައެއް ޚިދުމަތްތަކުގެ އަގުތަކަށް ބަދަލު ގެނެސްފައިވާތީ، ގެނެވުނު ބަދަލުތަކާ ގުޅިގެން ޚިދުމަތުގެ ފީތަކަށް ބަދަލުގެންނަންޖެހޭނަމަ އެ ބަދަލެއް ގެނައުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު އެއްގަމު […]

ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތްތަކުގެ ފީއަށް ބަދަލުގެނައުމާބެހޭ- 2020/43ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 227-2020/42 ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރުމަށާއި، އަހަރީ ހިސާބުތައް ނިންމުމަށާއި، ބަޖެޓް ތައްޔާރުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ވަގުތު ބޭނުންވާނެތީ، ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީ އާއި، މި ކައުންސިލް ގުޅިގެން ދެމުންގެންދާ އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ ލައިސަންސް އަލަށް ދޫކުރުމުގެ ޚިދުމަތް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން          – […]

އެއްގަމާއި، ކަނޑުގެ ލައިސަން އަލަށް ދޫކުރުން ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލުމާބެހޭ – 42/2020


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/41 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު           – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކޮށްދިނުމަށް އޮތޮރައިޒް ޔަމަހާ ސަރވިސް ސެންޓަރ/ހދ. ކުޅުދުއްފުށި އިން އަމިއްލަ ތަކެތީގައި ކޮށްދިނުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އަގު -/6،000 ރ. (ހަހާސްރުފިޔާ) ރަނގަޅުކަމަށް ފެންނާތީ، […]

ވިޔަވަތި ލާންޗުގެ އިންޖީނު މަރާމާތުކުރުމާބެހޭ – 41/2020


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/40 ހުށަހެޅުން: ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރ އާޠިޔާ ޔޫސުފްގެ ކޮންޓެކްޓް މުއްދަތު 24 ޑިސެންބަރު 2020 ގައި ހަމަވާތީ، އެ މަޤާމަށް މީހަކު ނެގުމާމެދު ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަންރިސޯސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު            – ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރު ކަމުގެ މަޤާމަށް އަލުން އިޢުލާނުކޮށް  1 އަހަރު ދުވަހުގެ މުއްދަތަށް ކޮންޓެކްޓް […]

ފުނަފަތި ފާމަސީގެ ކޭޝިއަރގެ މަޤާމަށް މީހަކު ހޯދުމާބެހޭ- 40/2020ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/38 ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރހޯދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން އަތޮޅުވެހި އިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރު ސަޕްލައިކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް ކުރެވުނު ނަންބަރު: (IUL)227-ID/227/2020/10 (2 ސެޕްޓެމްބަރ 2020) އިޢުލާނާއި ގުޅިގެން ބީލަން ހުށައަޅުއްވާފައިވަނީ އެއްމެފަރާތަކުން ކަމަށް […]

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތަށް ބޭނުންވާ ފަރުނީޗަރ ހޯދުމާބެހޭ – 39/2020


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/38 ހުށަހެޅުން: ފުނަދޫ ކައުންސިލް ކަޕް 2020 މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާ ޓީމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު      – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ފުނަދޫ ކައުންސިލްކަޕް 2020 (އޮފީސްތަކުގެ 8ވަނަ ފުޓްޝަލް މުބާރާތް 2020) ގައި އަތޮޅުކައުންސިލް ތަމްސީލުކުރާ ދެ ޓީމަށް ހިނގާނެ […]

ފުނަދޫ ކައުންސިލް ކަޕް 2020ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުތައް ބައިވެރިކުރުން- 38/2020


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/37 ހުށަހެޅުން: އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ގުޅުން ހަރުދަނާކުރުމާއި، އެކުވެރިކަން އާލާކުރުމުގެ މަޤްޞަދުގައި ފުނަދޫ ކައުންސިލުން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ފުނަދޫ ކައުންސިލްކަޕް 2020 މުބާރާތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޓީމުތައް ބައިވެރިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު      – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ފުނަދޫ ކައުންސިލްކަޕް 2020 (އޮފީސްތަކުގެ 8ވަނަ ފުޓްޝަލް […]

ފުނަދޫ ކައުންސިލް ކަޕް 2020 މުބާރާތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ގެ ޓީމުތައް ބައިވެރިކުރުން – ...ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/36 ހުށަހެޅުން: ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފަށް 28ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން 6 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން       – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފަށް 28 އޮކްޓޫބަރު 2020 އިން ފެށިގެން 6 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ދިނުމަށް  ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 އޮކްޓޫބަރު […]

ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފުގެ ޗުއްޓީ 6 ދުވަސް ހަމަޖެއްސުން – 36/2020