ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/29-227(N) ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕޮލިސީ ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ޔުނިޓް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު،  ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 އޮގަސްޓު 27 […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2021ވަނަ އަހަރުަގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން- 2020/29


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/28-227(N) ހުށަހެޅުން: ކޮވިޑް-19 ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމުތައް ކުރިޔަށް ގެންދެވިފައިނުވާތީ، މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ އެންޑް މޮނިޓަރިންގ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ކޮވިޑް-19 ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ އެއްގޮތަށް ޕްރޮގްރާމުތައް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން- 2020/28


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/17-227(N) ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުގެ ފެރީ ރޫޓްތަކަށް ގެންނަން އެދޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ށ.އަތޮޅު ފެރީ ރޫޓުތަކަށް ގެންނަން އެދޭ ބަދަލު ކަރުދާހަށް ރަށުކައުންސިލްތަކުން ދެއްވާފައިވާ ލަފާޔާއެކު އިސްލާޙުކުރެވިފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށް، އެ ކަރުދާސް އެމް.ޓީ.ސީ.ސީ އަށް ފޮނުވުމަށް […]

ށ.އަތޮޅު ފެރީ ރޫޓްތަކަށް ގެންނަ އެދޭ ބަދަލުތަކާ ގުޅޭ ކަރުދާސް ފާސްކުރުން- 27/2020ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/26-227(N) ހުށަހެޅުން: ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާއި، ކޮމެޓީގައިވާ ބޭފުޅުންގެ ނަންތައް ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ފޮނުވުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަންރިސޯސް /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު “ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ” ގައި އިދާރީ އެންމެ އިސް ތިން ބޭފުޅުން ކަމުގައިވާ ޑިރެކްޓަރ […]

ޖިންސީ ފުރައްސާރަކުރުމާއި، ގޯނާކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާ ބެހޭ- 2020/26


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނިންމުން ނަންބަރު:2020/25-227(N) ހުށަހެޅުން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2020 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ /ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ 6 މަހު ހިންގުނު ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ...


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/24 ހުށަހެޅުން: 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޕްރޮޖެކްޓް ޕްލޭނިންގ ރިސަރޗް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު 2019ވަނަ އަހަރުގެ ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް މިހާރު އެކުލަވާލެވިފައިވާ ގޮތަށް ކައުންސިލް އިދާރާތަކަށް ފޮނުވުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 […]

ވޭތުވެދިޔަ އަހަރުގެ ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ރިޕޯޓްތައް ކައުންސިލްތަކަށް ފޮނުވުމާބެހޭ- 2020/24ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނަށް ކައުންސިލްގައި މަޝްވަރާކުރެވި  ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2020 ޖުލައި 06 […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާން ފާސްކުރުން – 2020/23


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/22-227(N) ހުށަހެޅުން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާނާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ޤާނޫނު ނަންބަރު 2020/5 ގެ ދަށުން ކައުންސިލްތައް ހިންގުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (04/221/2020/އ) (16 ޖޫން 2020) ގެ […]

ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2019ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާން ފާސްކުރުން-2020/22


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/21-(N) ހުށަހެޅުން: ނިއު ނޯމަލްގައި އޮފީހުގެ ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ހިއުމަން ރިސޯސް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން އިދާރީ ޔުނިޓުން އެކުލަވާލައި، ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އައު ޢާއްމު ޙާލަތުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ދެވޭނެ ޚިދުމަތްތަކާއި، ޚިދުމަތް ދެވޭނެ ގޮތުގެ އުޞޫލަށް ބަހުސްގެ މަރުޙަލާގައި ގެނެވިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު […]

ނިއު ނޯމަލްގައި އޮފީހުގައި ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2020/21ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނިންމުން ނަންބަރު: 2020/20-227(N) ހުށަހެޅުން: ކޮވިޑް-19 މާލޭ ފުރަބަންދާ ގުޅިގެން ފުނަދުއަށް އައުމަށް ބޭނުންވެ، ނާދެވިފައިވާ ފަރާތްތައް ބައިތިއްބުމަށް ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއެއްގެ ގޮތުގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ ކޮޓަރިތައް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި ފުނަދޫ ކައުންސިލް އިދާރާއިން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 283-BF/227/2020/31 (19 މެއި 2020) ސިޓީއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: […]

ކޯވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ފުނަދުއަށް އަންނަ މީހުން ކަރަންޓީނުކުރުމަށް އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އެކަމަޑޭޝަން ...