ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/17 ހުށަހެޅުން: މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ 5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ކޮމެޓީގައި ތިރީގައި އެވާ […]

މާލީއެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން – 2021/17


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/16   ހުށަހެޅުން: މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ގެންނަވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 29 ޖޫން 2021

މަސައްކަތު ތާވަލު 2021 ފާސްކުރުން- 2021/16


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/15 ހުށަހެޅުން: މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު” އަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. […]

މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2021/15ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/14 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ލާންޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ދިރާސާއެއް ހެދުމަށާއި، ދިރާސާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. […]

ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުން- 2021/14


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/13 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިޔަފާރިތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2010/7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އިޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ  މާއްދާގެ (ޖ) އާއި ގުޅޭ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ” ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް […]

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިޔަފާރިތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2021/13


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/11 ހުށަހެޅުން: މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އޮނިގަނޑާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ސަރކިއުލަރ ނޯޓް ނަންބަރ: 188-POD/CIR/2021/65 އެކު އާއްމުކޮށްފައިވާ ” އަތޮޅު އަދި ރަށުކައުންސިލް އިދާރާތަކުގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު އެކުލަވާލާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު (20 މެއި 2021 ) އަށް ރިޔާޔަތްކޮށް  އިދާރާއިން އެކުލަވާލައި ހުށަހަޅާފައިވާ ޑްރާފްޓް އަތޮޅު ކައުންސިލް […]

ކައުންސިލުގެ އޮނިގަނޑާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން- 2021/11ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/11 ހުށަހެޅުން: ބޭންކް ޤަރާރު ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: 4ވަނަ ދައުރަށް ކައުންސިލު އިންތިޚާބުވުމާއި ގުޅިގެން ބޭންކް އެކައުންޓްތަކުން ހިންގާ މުޢާމަލާތްތުގައި ސޮއިކުރުމަށް އިދާރާއިން  ހުށައަޅާފައިވާ ތިރީގައިމިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ހުއްދަދިނުމަށް ނިންމަމެވެ. ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ޝިޔާމް ކައުންސިލުގެ ނައިބުރައީސް އަހުމަދު ރައިސަމް ޑިރެކްޓަރ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު ހަމީދު ޑިރެކްޓަރ ޢަބްދުލްޖަލީލް އިބްރާހީމް މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން […]

ބޭންކް ޤަރާރު ފާސްކުރުން-2021/11


ނަންބަރ: 2021/10 ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބު ކުރުން   ހުށަހެޅުން: މިމަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަދައުރަށް ނައިބު ރައީސަކު އިންތިޚާބު ކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2010/7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 16 ވަނަ  މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ނައިބު ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިންޚާބު ކުރުމަށް ބޭއްވުނު […]

ނާއިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން2020/10


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 227-2021/10 ހުށަހެޅުން: ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލާއި، ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލް މެމްބަރ އިބްރާހީމް ޝާހިދު        – ތާޢީދުކުރެއްވި: މެމްބަރ އަޙްމަދު ޢާޞިފް “ޓްރާންސްޕޯޓުގެ ޚިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ރަށުކައުންސިލްތައް ގުޅިގެން ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލް” ޖަލްސާއަށް ހުށަހެޅިފައި އޮތްގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް […]

ޓްރާންސްޕޯޓް ޚިދުމަތްދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު ފާސްކުރުން 2021/10ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި، ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު     – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ފާސްކުރުން -2021/09