ނިންމުން


ނަންބަރު: (N)227-2023/19 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171-E(UNP)/227/2023/6 (30 އޭޕްރީލް 2023) ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް މިލައުތުރުކީސާ، އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171-E(UNP)/227/2023/6 (30 އޭޕްރީލް 2023) ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް މަހަކު -/12500 ރުފިޔާ އަށް […]

މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭ 2023/19


ނަންބަރު: (N)227-2023/18 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171-E(UNP)/227/2023/6 (30 އޭޕްރީލް 2023) ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް މިލައުތުރުކީސާ، އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171-E(UNP)/227/2023/6 (30 އޭޕްރީލް 2023) ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް މަހަކު -/25000ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށް […]

އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭ 18/2023


ނަންބަރު: (N)227-2023/14  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކާޑު ޕްރިންޓަރ އިން އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ޕްރިންޓުގެ ޚިދުމަތްދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އަތޮޅުކައުންސިލުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކާޑު ޕްރިންޓަރުން އާމްދަނީ ލިބޭގޮތަށް ޕްރިންޓްގެ ޚިދުމަތްދިނުމަށާއި، ކާޑު ޕްރިންޓްކުރުމުގެ ޚިދުމަތުގެ ފީ އަމިއްލަ ކާޑުގައި 100 ރުފިޔާ އަށް އަދި ކާޑު ދިނުމުން 80 ރުފިޔާ ކަނޑައެޅޫމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޭޕްރީލް […]

ކާޑު ޕްރިންޓްގެ ޚިދުމަތް ދިނުމަށާއި، ޚިދުމަތުގެ އަގު ކަނޑައެޅުން 14/2023ނަންބަރު: (N)227-2023/12  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ހުށަހެޅީ: އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތާޢީދުކުރެއްވީ: ޢަބްދުﷲ ޢާޞިފް ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ށ.އަތޮޅު “ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އުޞޫލު” އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 […]

ރަށްރަށުގެ ކުނިމެނޭޖުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން – 12/2023


ނަންބަރު: (N)227-2023/11  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ރަށްވެހި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ހިއްސާވާނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ހުށަހެޅީ: ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތާޢީދުކުރެއްވީ: އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ރަށްވެހި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ހިއްސާވާނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ރަށްރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާބާދީ އަށް […]

ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ރަށްވެހި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އެހީވާނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން 11/2023


ނަންބަރު: (N)227-2023/10  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމަށް 30 މާރިޗު 2023 އިން 14 މެއި 2023 އަށް 30 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީ ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނު 2010/7 ގެ 119 ވަނަ މާއްދާ އާއި، ކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދުގެ 12ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 30 […]

އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމަށް ޗުއްޓީ ދިނުން 10/2023ނަންބަރު: (N)227-2023/09  ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 188-CSRS/227/2023/3 (13 މާރިޗު 2023) ސިޓީން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ށ.ފުނަދޫ ތަރި މުޙައްމަދު ޙަސަން، އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމާމެދު އެކޮމިޝަނަށް ދޭނެ ލަފަޔަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 188-CSRS/227/2023/3 (13 މާރިޗު 2023) […]

ށ.އަތޮޅު އެސްޖީ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ފުނަދޫ ތަރި މުޙައްމަދު ޙަސަން އެ މަޤާމަށް ...