ނިންމުން


ނަންބަރު: (N)227-2022/19 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރާނެ ކްރައިޓީރިއާ ކަނޑައެޅުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން ހުށަހެޅޭ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރުމަށް އިދާރީބައިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކްރައިޓީރިއާ ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 އޭޕްރީލް 28ވަނަ […]

ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހުށަހަޅާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ކްރައިޓީރިއާ ކަނޑައެޅުން-2022/19


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: (N)227-2022/18 ހުށަހެޅުން: ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލުގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 2022ވަނަ އަހަރު މާލީއެހީދޭނެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޢަދަދާއި، މާލީއެހީގެ ގޮތުގައި ގިނަވެގެން ޖަމިއްޔާއަކަށް ދޫކުރާނެ ފައިސާގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް 2022ވަނަ އަހަރަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ބަޖެޓުން  އަތޮޅުން ހޮވާލެވޭ އެންމެ ރަނގަޅު […]

މާލީއެހީދޭނެ ޖަމްޢިއްޔާތަކުގެ ޢަދަދާއި، ޖަމްޢިއްޔާއަކަށް ދޫކުރާނެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުން-2022/18


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: (N)227-2022/17 ހުށަހެޅުން: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް ދޫކުރުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ މާލީއެހީ ދޫކުރާނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކަށް ދޫކުރުމަށް ބަޖެޓްކުރެވިފައިވާ މާލީއެހީގެ ފައިސާ 14 ރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީއަށް ހަމަހަމަކޮށް ބަހަން ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 އޭޕްރީލް 21ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު […]

އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކަށް މާލީއެހީދޫކުރާނެ ގޮތްތަކެއް ކަނޑައެޅުން- 2022/17ނަންބަރު: (N)227-2022/16 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ އާއި، އިޖްތިމާޢީ ރޫޚް އާލާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “ށ.އަތޮޅުގެ މަދަނީ ޖަމިއްޔާތަކުން ރާވާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު” އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 އޭޕްރީލް 21ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު […]

މަދަނީ ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ހިންގާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު ...


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: (N)227-2022/15 ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 23 ފެބްރުއަރީ 2022ގައި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރ ޑރ. ޙުސައިން ރަޝީދު ޙަސަން އާއެކު ބޭއްވެވި ބައްދަލުވުމާ ގުޅިގެން ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީން ފޮނުވާފައިވާ ނަންބަރު 30-A/227/2022/2 (24 މާރިޗު 2022) ސިޓީގައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ ނަންބަރު 30-A/227/2022/2 (24 މާރިޗު 2022) ސިޓީގައިވާ ކަންތައްތަކުގެ ތެރެއިން […]

ފިޝަރީޒް މިނިސްޓްރީގެ 2022/2 ސިޓީގައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން- 2022/15


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: (N)227-2022/14 ހުށަހެޅުން: 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށްގެން ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ފައިސާ، ރަށުކައުންސިލް މެދުވެރިކޮށް އެ ރަށްރަށުގެ ޞިއްޙީ އިދާރާތަކަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 އޭޕްރީލް 10ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު […]

ޞިއްޙީ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން- 2022/14ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: (N)227-2022/13 ހުށަހެޅުން: 2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދިއުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް އަމާޒުކޮށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް  2022ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ޕްރިންސިޕަލުންނަށް މަހާސިންތާއެއް ބޭއްވުމަށް 25,000 (ފަންސަވީސްހާސް) ރުފިޔާ ކެނޑުމަށްފަހު ބާކީ ހުރި ފައިސާ ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ ކޯ ކަރިކިއުލަމް […]

ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް ހިންގޭ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުން – 13/2022


ނަންބަރު: (N)227-2022/12 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ގައި ށ.އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ދެ ޓީމަށް (ށ. ކަނޑިތީމު ފުޓްސަލް ޓީމާއި، މިލަންދޫ ފުޓްސަލްޓީމު) މުބާރާތުގައި ކުރިޔަށްހުރި މެޗްތަކަށް ހިތްވަރުދިނުމުގެ ގޮތުން މާލީއެހީތެރިކަން ދިނުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އަޙްމަދު އަޚްސަން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް މެމްބަރ ނިމުނުގޮތް: ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022 ގައި ށ.އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ށ.ކަނޑިތީމު ފުޓްސަލް ޓީމާއި، މިލަންދޫ ފުޓްސަލް ޓީމަށް ހިތްވަރު ދިނުމުގެ […]

ގޯލްޑަން ފުޓްސަލް ޗެލެންޖް 2022ގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ދެ ޓީމަށް މާލީއެހީ ދިނުން ...


ނަންބަރު: (N)227-2022/11 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 މާރިޗު 17ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 34ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. […]

އަތޮޅު ތަމްސީލުކުރާ ފަރާތްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2022/11ނަންބަރު: (N)227-2022/10 ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުމަށް ހިނގާނެ ޚަރަދާ ގުޅޭގޮތުން މަސްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުމުގެ ޚަރަދު ތަފްޞީލުގައިވާ 859,613.00 ރުފިޔާ، ދުވެލި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އައު ލާންޗެއް ގަތުމަށް މިއަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ 2,000,000.00 (ދެ މިލިއަން ރުފިޔާ) ގެ ތެރެއިން ނަގައި ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުމުގެ އައިޓަމަށް ބަދަލުކޮށްގެން އެ ޚަރަދުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. […]

ވިޔަވަތިލާންޗު މަރާމާތުތަށް ހިނގާނެ ޚަރަދު ފާސްކުރުން- 2022/10