ނިންމުން


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި، ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު     – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ފާސްކުރުން -2021/09


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/08 ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރިއިރު ނެގުނު ތަކެތި ނީލަންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން         – ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރިއިރު ނެގުނު ތަކެތި ކައުންސިލަށް އެންމެ ނަފާހުރި ގޮތަކަށް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ނީލަންކިޔައި ދޫކޮށްލުމަށް ފެނެއެވެ. […]

ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކޮށް ނެގުނު ތަކެތި ނީލަންކިއުމާބެހޭ- 2021/08


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/07 ހުށަހެޅުން: ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތު ޤަވާޢިދުގެ 10.13ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން 21 މާރިޗު 2018ގައި މިއިދާރާއިން އެކުލަވާލެވުނު ބިޑްކޮމެޓީގެ މުއްދަތު މި ހިނގާ މާރިޗު މަހުގެ 31 ގެ ނިޔަލަށް ހަމަވާތީ، އަލުން ބިޑްކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު       – […]

ބިޑްކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން – 2021/07ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/06 ހުށަހެޅުން: ށ.ފުނަދޫ މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ހިންގުމަށްޓަކައި އަތޮޅުވެހި 2 އިން ދޫކޮށްފައިވާ ބައިގައި ފާޚާނާއެއް ހެދުމަށްޓަކައި އެ މުއައްސަސާއިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލައާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ށ.ފުނަދޫ މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ހިންގުމަށްޓަކައި އަތޮޅުވެހި […]

ށ.ފުނަދޫ މީރާ ކަލެކްޝަން ސެންޓަރ ހިންގާ ޢިމާރާތުގައި ފާޚާނާއެއް ހެދުމާބެހޭ- 2021/06


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/05 ހުށަހެޅުން: 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވޭ ރަށުކައުންސިލްތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން މާލީއެހީދޭނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމެނިފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ […]

ކައުންސިލްތަކަށް މާލީއެހީ ދޭނެ ދާއިރާތައް ކަނޑައެޅުމާބެހޭ- 2021/05


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 227-2021/04 ހުށަހެޅުން: ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި، މިޕްސްޓަރ ގުޅިގެން ފެބްރުއަރީ 1 އިން 5 އަށް ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޭމްޕް ބޭއްވުމަށް އަތޮޅުވެހި 2 ލުއިގޮތަކަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން މިޕްސްޓަރ އާއި، ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލް ގުޅިގެން […]

ކޮންފަރެންސް ރޫމު މިޕްސްޓަރ އިން ބޭއްވުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޭމްޕް ހިންގުމަށް ދޫކުރުމާބެހޭ- 2021/04ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/03 ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި މަޝްވަރާކޮށް  ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޑިސެންބަރު 13 ވަނަ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުަގެ މަސައްކަތު ތާވަލު ފާސްކުރުން- 2021/03


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/02 ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2020ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ކައުންސިލް ބިއުރޯ/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުން 2020ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް، ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ފާސްކުރުން- 2021/02


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/01 ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ (2010/7)ގެ 96ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 2021ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް، ކޮމެޓީ މަރުޙަލާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙްތަކާއެކު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުން – 2021/01ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 227-2020/45 ހުށަހެޅުން: ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: އިންފްރާންސްޓްރަކްޗަރ އެންޑް އިކޮނޮމިކް ޑިވެލޮޕްމަންޓް/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން          – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ އަޙްމަދު ފާއިޒު ކައުންސިލްގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރިކުރުމާއި، ޚިދުމަތްދިނުމުގެ އުޞޫލުގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ “ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމުގެ ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު” އަށް ގެނައުމަށް ހުށަހެޅުނު ބަދަލުތަކަށް ކޮމެޓީ މަރުހަލާގައި ބަހުސްކުރެވި، ގެނެވުނު […]

ނަފާވެހި ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމުގެ އިދާރީ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން – 45/2020