shaviyaniwpތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏20‏ ޖޫން 2021 ، އާދިއްތަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ ނައިބުރައީސް އިންތިޚާބުކުރުން ބޭންކް ޤަރާރު ފާސްކުރުން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިޔަފާރިތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ 3 ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު