Ahmed Easa


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏02 ޑިސެންބަރު 2021 ، ބުރާސްފަތި،     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 4.1 ހުށަހެޅި ފަރާތް: ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ށ. ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލުގެ ރައީސް މައްސަލަ: އެމް.ޓީ.ސީ.ސީގެ ފަރާތުން ށ.އަތޮޅުގައި ދެމުންގެންދާ ފެރީގެ ޚިދުމަތް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 21ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/24 ހުށަހެޅުން:  ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލެވޭ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންސަލް ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅުއްވި: އަޙްމަދު އިބްރާހީމް ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލުގެ ރައީސް ތާޢީދުކުރެއްވި: އަޙްމަދު އަޚްސަން ށ.ކަނޑިތީމު ކައުންސިލްގެ ރައީސް  ކުރިޔަށްއޮތް 5 އަހަރުދުވަހަށް އެކުލަވާލެވުނު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންސަލް ޕްލޭނަށް ކޮމެޓީ […]

ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރަށް އެކުލަވާލެވުނު ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާއި، ފައިނޭންސަލް ޕްލޭން ...


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏25 ނޮވެންބަރު 2021 ، ބުރާސްފަތި،     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ކުރިޔަށް އޮތް 5 އަހަރު ދުވަހަށް އެކުލަވާލެވޭ ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 20ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏18 ނޮވެންބަރު 2021 ، ބުރާސްފަތި،     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ކުރިޔަށްއޮތް 5 އަހަރަށް، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ތަޞައްވުރާއި، އަމާޒު އެކުލަވާލުން. 3.2 2022ވަނަ އަހަރުގެ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި އަތޮޅުގެ ކައުންސިލްތަކަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޢަދަދުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 19ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏10 ނޮވެންބަރު 2021 ، ބުދަ،     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 މިލަންދޫ ސްކޫލުގެ ނަންބަރު GS69/L/2021/67 ސިޓީން އެދިލައްވާފައިވާ ފަދައިން، 2021 ނޮވެންބަރު 27 ވާ ހޮނިހިރު ދުވަހު މިލަންދޫ  ސްކޫލު ގްރޭޑް 5 ގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 18ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/23 ހުށަހެޅުން: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 188-POD/227/2021/6 (26 އޮކްޓޫބަރު 2021) ސިޓީން  އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ށ.ފުނަދޫ ހެޕީރޯޒް މުޙައްމަދު ނާފިޢު، އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމާމެދު އެކޮމިޝަނަށް ދޭނެ ލަފަޔަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅުއްވި:  ޢަބްދުﷲ ޢާޠިފް ށ.މިލަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް ތާޢީދުކުރެއްވި: […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އެސް.ޖީ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމާގުޅޭ-2021/23ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: (N)227-2021/22 ހުށަހެޅުން: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ “ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށްގެންދާގެ ގޮތުގެ އުޞޫލު”   އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 އޮކްޓޫބަރު 27ވަނަ  ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 16ވަނަ  ޢާއްމު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށްގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން 2021/22


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/21 ހުށަހެޅުން: ށ.ޅައިމަގު އ.ތ.މ. ކޮމެޓީން ފުނަފަތި ފާމަސީން ދޫކޮށްފައިވާ ބޭހުގެ އަގުގެ ގޮތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ހުށަހެޅުއްވި:އިބްރާހީމް ޝާހިދު  މެންބަރ (ށ.ގޮއިދޫ  ކައުންސިލްގެ ރައީސް )    ތާޢީދުކުރެއްވި: ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު  މެންބަރ (ށ.ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް)  ޅައިމަގު އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީން ފުނަފަތި ފާމަސީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާ28,731.80 […]

ޅައިމަގު އ.ތ.މ. ކޮމެޓީން ފުނަފަތި ފާމަސީއަށް ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއާބެހޭ 2021/21


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏31 އޮކްޓޯބަރ 2021 ، އާދިއްތަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 188-POD/227/2021/6 (26 އޮކްޓޫބަރު 2021) ސިޓީން  އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ށ.ފުނަދޫ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 17ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ އެޖެންޑާތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏27 އޮކްޓޯބަރ 2021 ، ބުދަ،    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާތައް ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތުގެ އުޞޫލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 15ވަނަ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 16ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު