Ahmed Easa


މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ކައުންސިލަރުން ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވައިފިއެވެ. މި އަދު ހަވީރު 17:00 ގައި އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުން ކީރިތި ޤުރުއާންގެ މޫރިތި އާޔަތްތަކުން ފަށްޓަވައިދެއްވީ އަލްހާފިޛު އިބްރާހީމް ރަމްޒީއެވެ. ޖަލްސާ ތަޢާރަފްކުރައްވައި 4ވަނަ ދައުރުގެ މެންބަރުނަށް މަރުޙަބާ ދެންނެވީ ވަގުތީ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދެވެ. އަލަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލް މެންބަރުނަށް ހުވާލައިދެއްވީ މެޖިސްޓްރޭޓް ޙަސަން ޝިޔާމެވެ. އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މި […]

ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރު ބާއްވައިފި


ތާރީޚު: 17 މޭ 2021 ގަޑި: 21:30   އެޖެންޑާ ކައުންސިލުން ހުށަހަޅާ މައްސަލަ – ކައުންސިލުގެ 3 އަހަރުގެ ދައުރު ހިނގައި ދިޔަ ގޮތުގެ ބަޔާން ޖަލްސާއަށް އިއްވުން އެކްޓިން އެސް.ޖީ މުޙައްމަދު ޙަމީދު ކައުންސިލްގެ 4 ވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް މެމްބަރުންނާ މުޚާތަބުކުރެއްވުން. ކައުންސިލުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމް _______________ 17 މޭ 2021

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ ފުރަތަމަ ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސާއި، މެންބަރުންނަށް “ކައުންސިލަރުންގެ ދައުރު ބަދަލުވުމުގެ މަރުޙަލާގެ މަސައްކަތްތައް ވިލަރެސްކުރުމަށް އެކުލަވާލި އިންތިޤާލީ ކޮމެޓީގެ ރިޕޯޓް” އިއްޔެ ހިއްސާކޮށްފިއެވެ.   އިއްޔެ ހެނދުނު 10:00 ގައި އޮންލައިންކޮށް ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ބައްދަލުވުމުގައި މި ރިޕޯޓް ޙިއްސާކޮށްދެއްވީ އިންތިޤާލީ ކޮމެޓީގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ އެ ކައުންސިލްގެ ޑިރެކްޓަރޖެނެރަލް މުޙައްމަދު ޙަމީދާއި، އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މުޙައްމަދު ޙަސަނާއި، ޙަމްދޫން ނަސީމެވެ. މި ބައްދަލުވުމުގައި ކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ ރައީސް މުޙައްމަދު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިންތިޚާބީ ރައީސާއި، މެންބަރުންނަށް އިންތިޤާލީ ރިޕޯޓް ހިއްސާކޮށްފިhttps://www.gazette.gov.mv/iulaan/view/151634

ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏12 މެއި‏ 2021 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް މިންކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޑެކްސްގައިވާ އިންޑިކޭޓަރތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރަށް އިންތިޚާބުވި ކައުންސިލަރުންގެ ހުވާކުރުމުގެ ދަރުބާރާއި، ފުރަތަމަ ބައްދަލުވުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 193ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏05‏ މެއި‏ 2021 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްތަކުގެ ޕާފޯމަންސް މިންކުރުމަށް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީން ބޭނުންކޮށްފައިވާ އިންޑެކްސްގައިވާ އިންޑިކޭޓަރތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 192ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏18 އޭޕްރީލް 2021 ، އާދިއްތަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅުގެ ޞިއްޙީ ޚިދުމަތްދޭ ތަންތަން އީ-ގަވަރމެންޓް ނެޓްވޯކާ ގުޅުމަށްޓަކައި އައި.ޓީ ބޭފުޅުން ށ.އަތޮޅުގެ ރަށްރަށަށް ދަތުރުކުރުމަށްޓަކައި، ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ލޯންޗުގައި (ތެލަށް ބިލުކުރާގޮތަށް) ދަތުރުތައް ހަމަޖައްސައިދެއްވުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 191ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތުތު


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ހުށަހެޅުން: ޤާނޫނު ނަންބަރު 5/2020 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުން ކަށަވަރުކުރުމުގެ ޚާއްޞަ ޤާނޫނު 2020) އާއި، ޤާނޫނު ނަންބަރު 3/2006 (ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤާނޫނު) ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުން ކައުންސިލްގެ މާލީ ބަޔާންތަކާއި، ބަޔާންތަކާގުޅޭ ނޯޓްތައް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ބަޖެޓް އެންޑް ފައިނޭންސް، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު     – ތާޢީދުކުރެއްވި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2020ވަނަ އަހަރުގެ މާލީ ބަޔާންތައް ފާސްކުރުން -2021/09


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/08 ހުށަހެޅުން: އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރިއިރު ނެގުނު ތަކެތި ނީލަންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ޖެނެރަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން/ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް ނިމުނުގޮތް: – ހުށަހެޅި: ކައުންސިލަރ ސަޢުދުﷲ ޢުޘްމާން         – ތާޢީދުކުރެއްވި: ނާއިބުރައީސް ޢަބްދުﷲ ނާހިދު އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރިއިރު ނެގުނު ތަކެތި ކައުންސިލަށް އެންމެ ނަފާހުރި ގޮތަކަށް ވީ އެންމެ އަވަހަށް ނީލަންކިޔައި ދޫކޮށްލުމަށް ފެނެއެވެ. […]

ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކޮށް ނެގުނު ތަކެތި ނީލަންކިއުމާބެހޭ- 2021/08ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏24 މާރިޗު 2021 ، ބުދަ     ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ރިސެޕްޝަން އޭރިޔާ މަރާމާތުކުރިއިރު ނެގުނު ތަކެތި ނީލަންކިއުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ޤާނޫނު ނަންބަރު: 5/2020 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ތިންވަނަ ދައުރުގެ 190ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު