Ahmed Easa


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏01‏ ފެބްރުއަރީ‏ 2023 ، ބުދަ،   ހެނދުނު: 10:00        (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމެލީ އެންޑް ސޯޝަލް ސަރވިސަސް އިން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ރެހެންދި އެވޯޑަށް ޝަރުތު ހަމަވާ ފަރާތެއް އަތޮޅުގައި ހުރިތޯ ބެލުމަށް މަޝްވަރާކުރުން. […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުަރުގެ 61ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު-

ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏18 ޖަނަވަރީ‏ 2023 ، ބުދަ،   ހެނދުނު: 10:00        (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 2023ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކޮށް ފާސްކުރުން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން 2022ވަނަ އަހަރު ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ކައުންސިލާ ހިއްސާކުރުން. ކައުންސިލަރުން […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 60ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏12 ޖަނަވަރީ‏ 2023 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 10:00        (އޮންލައިން މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  އިދާރީ ދާއިރާތައް ލާމަރުކަޒީ އުޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ (2010/7)ގެ 93ވަނަ މާއްދާގައިވާ ގޮތުގެމަތީން 2023ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ބަޖެޓް ފާސްކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 59ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏09 ޖަނަވަރީ‏ 2023 ، ހޯމަ،   ހެނދުނު: 10:00        (ފިޒިކަލް މީޓިންގ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2023ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2023ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކުރުން. ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ “މިލައުތުރުކީސާ” ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 57ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު