Ahmed Easa
ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏15 ނޮވެންބަރު 2023 ، ބުދަ    ހެނދުނު: 10:00                              (އޮންލައިން ޖަލްސާ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވާ ކޮންމެ ޓީމަކަށް 3000 ރުފިޔާ ދިނުމަށް، ކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިން މަޝްވަރާ ދެއްވާފައިވާތީ، […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 83ވަނަ ޢާއްމުޖަލްސާގެ ދައުވަތުތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏06 ނޮވެންބަރު 2023 ، ހޯމަ    ހެނދުނު: 10:00                              (ފިޒިކަލް ޖަލްސާ) އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 3.1 ޖެންޑަރ އިކުއިލިޓީގެ ޤާނޫނު ނަންބަރު 2016/18ގެ ދަށުން ޖެންޑަރ އިކުއަލިޓީ އެކްޝަން ޕްލޭންގެ ޙަރަކާތްތައް ހިންގުމަށް މިނިސްޓްރީ އޮފް ޖެންޑަރ، ފެމިލީ އެންޑް […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 82ވަނަ ޢާންމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ނަންބަރު: (N)227-2023/36 ހުށަހެޅުން: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއެކު ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ 4މަހުން 1 މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް މޮނިޓަރކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކާއެކު ރަށުކައުންސިލްތަކުން ކޮންމެ 4 މަހުން 1 މަހު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް މޮނިޓަރކޮށް، އެ ބައްދަލުވުންތައް ބާއްވަމުންދާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު އަތޮޅުކައުންސިލުން ޢާއްމުކުރަމުންގެންދިއުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 26ވަނަ ދުވަހުގެ […]

ރަށުކައުންސިލްތަކާއި، އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކާއެކު ބާއްވަންޖެހޭ ބައްދަލުވުންތައް މޮނިޓަރކުރާގޮތަށް ކަނޑައެޅުން -2023/36


ނަންބަރު: (N)227-2023/35 ހުށަހެޅުން: ކުނި މެނޭޖްކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ އިވެލުއޭޝަނަށް ރިޢާޔަތްކޮށް އަތޮޅު ކައުންސިލުން ބައިވެރިވެގެން ހިންގާނޭ ޕްރޮގްރާމުތައް ކަނޑައެޅުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ކުނި މެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން  އެހީއަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ 8 ރަށުގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް އިވެލުއޭޓް ކުރުމަށްފަހު އެންމެ މަތިން ޕޮއިންޓް ހޯދާފައިވާ 3 ރަށް ކަމުގައިވާ މަރޮށި، ފޯކައިދޫ، ފޭދޫ އަށް އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް […]

ކުނިމެނޭޖުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ޕްރޮގްރާމު ހިންގުމަށް ބައިވެރިވުންދޭނެ ރަށްތައް ކަނޑައެޅުން-2023/35ނަންބަރު: (N)227-2023/34 ހުށަހެޅުން: ޖަމްޢިއްޔާ ގްރާންޓް ކަނޑައެޅުން، ޖަމްޢިއްޔާ ގްރާންޓަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ޕްރޮޕޯސަލްތަކުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުމާއި، ޕްރޮގްރާމު ކުރިޔަށްގެންދާނޭގޮތް ކަނޑައެޅުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ޖަމިއްޔާ ގްރާންޓަށް އެދި ޕްރޮޕޯސަލް ހުށަހަޅާފައިވާ  ދެ ޖަމިއްޔާގެ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ކައުންސިލުގައި އެކުލަވާލެވޭ އިދާރީ ކޮމެޓީއަކުން އިވެލުއޭޓްކޮށް ޝަރުޠު ފުރިހަމަވާ ޕްރޮޕޯސަލްތައް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ ޖަމިއްޔާތަކަށް އެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 26ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު […]

ޖަމިއްޔާ ގްރާންޓް ކަނޑައެޅުން-2023/34


ނަންބަރު: (N)227-2023/33 ހުށަހެޅުން: މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތާ ގުޅުންހުރި ކަންކަމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ގޮއިދޫގައި ބޭއްވުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80 ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 11 އޮކްޓޯބަރު  2023

މިލައުތުރު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ނިންމުމުގެ ރަސްމިއްޔާތު ބާއްވާނެ ރަށް ކަނޑައެޅުން-2023/33


ނަންބަރު: (N)227-2023/32 ހުށަހެޅުން: އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަނުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން ޖަމާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80 ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 11 އޮކްޓޯބަރު  2023

އިންތިޚާބާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަނުން ޖަމާކޮށްދެއްވި ފައިސާ ބަޖެޓަށް އިތުރުކުރުން-2023/32ނަންބަރު: (N)227-2023/31 ހުށަހެޅުން: މުވައްޒަފުންނަށް އިނާމު ދިނުމުގެ އުޞޫލު މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޮކްޓޯބަރު 11ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި އޮންލައިންކޮށް ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 80 ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 11 […]

މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުން-2023/31