Ahmed Easa


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏05‏ އޮގަސްޓް‏ 2021 ، ބުރާސްފަތި    ހެނދުނު 10:00   އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ށ.އަތޮޅު ތަރައްޤީގެ ޕްލޭން (2022 އިން 2026އަށް) އެކުލަވާލުމާއި، ޕްލޭންގެ ދާއިރާތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 7ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަޚުރުވެރި މިނިވަންދުވަހުގެ މުނާސަބަތު ފާހަގަކުރުމުގެ ގޮތުން މިއަދު ހެނދުނު 6:00 ގައި ޚާއްޞަ ދިދަ ނެގުމުގެ ރަސްމިއްޔާތެއް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާގައި ބާއްވައިފިއެވެ. ޤައުމީ ރޫޙު އާލާކުރުމުގެ މަޤުޞަދުގައި ށ.ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކާއި، ސަރުކާރު ހިއްސާވާ ކުންފުނިތަކާ ގުޅިގެން ބޭއްވުނު މި ރަސްމިއްޔާތު ކީރިތި ޤުރުއާންގެ ބަރަކާތުން ފަށްޓަވައި ދެއްވީ އަލްޤާރީ އިބްރާހީމް މުޙައްމަދެވެ. ޤައުމީ ދިދަ ނަންގަވައިދެއްވީ ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމެވެ. ރަސްމިއްޔާތު ނިމިގެން ދިޔައީ […]

މިނިވަންދުވަހުގެ ދިދަނެގުމުގެ ޚާއްޞަ ރަސްމިއްޔާތެއް ބާއްވައިފި


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏14 ޖުލައި  2021 ، ބުދަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 2021ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަހު މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން ހިންގި ޙަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިޕޯޓް ހިއްސާކުރުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 6ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/17 ހުށަހެޅުން: މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ 5 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: 2021 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ 5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމާ ބެހޭ ކޮމެޓީގައި ތިރީގައި އެވާ […]

މާލީއެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައަޅާ ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން – 2021/17


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏07 ޖުލައި  2021 ، ބުދަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ތަރައްޤީގެ ޕްލޭނަށް އަމާޒުކުރާނެ މައިގަނޑު ދާއިރާތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ދާއިރާތަށް ކަނޑައެޅުން. މާލީއެހީދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލުގެ 5ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އެހީގެ ތަރުތީބު ކަނޑައެޅުމަށްޓަކައި ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުން. […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 5ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏29‏ ޖޫން‏ 2021 ، އަންގާރަ    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން ވިޔަވަތި ލޯންޗްގެ މަރާމާތާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން މާލީ އެހީދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިސްލާހާއި ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. މަސައްކަތު ތާވަލް މުރާޖައާ ކުރުން.   […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/16   ހުށަހެޅުން: މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2021ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ގެންނަވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. 29 ޖޫން 2021

މަސައްކަތު ތާވަލު 2021 ފާސްކުރުން- 2021/16


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: 2021/15 ހުށަހެޅުން: މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާ ގުޅިގެން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: “2021ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާ އިޖުތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށާއި، ރަށްވެހި ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު” އަށް އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. […]

މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޚާއްޞަ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2021/15


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/14 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ލާންޗާމެދު ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތަކާމެދު ދިރާސާއެއް ހެދުމަށާއި، ދިރާސާއިން ލިބޭ މަޢުލޫމާތާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2021 ޖޫން 29ވަނަ ދުވަހުގެ 10:00 ގައި  ށ. އަތޮޅުކައުންސިލްގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 4ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ. […]

ވިޔަވަތި ލާންޗު މަރާމާތުކުރުން- 2021/14ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރ: 2021/13 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިޔަފާރިތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލަށް ހުށަހެޅިފައިވާ އިސްލާހުތަކާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ޤާނޫނު ނަމްބަރ 2010/7 ދިވެހިރާއްޖޭގެ އިދާރީ ދާއިރާތަށް ލާމަރުކަޒީ އިޞޫލުން ހިންގުމުގެ ޤާނޫނުގެ 8 ވަނަ  މާއްދާގެ (ޖ) އާއި ގުޅޭ، މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުން އަމަލު ކުރަމުންގެންދާ ” ކައުންސިލުގެ ނަމުގައި ވިޔަފާރި ކުރުމާއި، ޚިދުމަތް ދިނުމުގެ އުޞޫލަށް […]

ވިޔަވަތި ޓްރަސްޓް ވިޔަފާރިތަކުގެ އިދާރީ އުޞޫލު ފާސްކުރުން- 2021/13