Ahmed Easa


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏07 ޖުލައި 2022 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  – ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2022 އިޞްލާޙުކުރުން. – ކީރިތި ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ ޤައުމީ މުބާރާތުގައި އަތޮޅު ތަމްސީލުކޮށް ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނަށް ފައިސާގެ […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 46ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ކައުންސިލްގެ ނިންމުން ނަންބަރު: (N)227-2022/24 ހުށަހެޅުން: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2022 ގެ ޑްރާފްޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން. ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ނިމުނުގޮތް: ވިޔަވަތި ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދު 2022 ގެ ޑާރާފްޓަށް ޖަލްސާގައި ގެނެވުނު އިޞްލާޙުތަކާއެކު ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ. މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ޖޫން 12ވަނަ  ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00ގައި  ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 42ވަނަ […]

ވިޔަވަތި ޤުަރުއާން މުބާރާޓުގެ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން- 2022/24


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏30 ޖޫން 2022 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  – އަތޮޅުވެހިން 2 ކޮޓަރި، ބަދިގެ ބަޔާއި، ލޯންޑްރީއާއެކު ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން ގޮތެއް ނިންމުން. – “ވިޔަވަތި މާލީއެހީ ދިނުމުގެ ޤަވާޢިދު” އާމެދު […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުަރުގެ 45ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތުށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކުރުމަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ރާވައިގެން ކުރިޔަށްގެންދާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ސްޕޮންސަރުންގެ ފަރާތުން ލިބިފައިވާ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް ދޫކޮށްފިއެވެ. ސްޕޮންސަރުންގެ އެހީތެރިކަމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދާ މި ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ފުރަތަމަ ބުރުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ދޫކޮށްފައިވަނީ ރަށްރަށުގެ އަންހެނުންގެ ތަރައްޤީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިދާރީ ޙާލަތަށް ބަލައި، އަދި ކޮމެޓީތަކުގެ ހިންގުމުގެ ޕާފޯމަންސަށް ބަލައިގެންނެވެ. މި ބުރުގައި ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމް ދޫކުރެވިފައިވަނީ […]

ފުރަތަމަ ބުރުގެ ކޮމްޕިއުޓަރ ސިސްޓަމްތައް އ.ތ.މ ކޮމެޓީތަކަށް ދޫކޮށްފި


ށ.ފުނަދޫގައި ހުރި ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކުގެ އެޗް.އާރު ޔުނިޓައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުން، ވިއުގަ 2 އަށް އަހުލުވެރި ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގައިފިއެވެ. އިއްޔެ ރޭ 8:30 ގައި ކުރިޔަށްގެންދިޔަ މި ޕްރޮގްރާމުގައި ށ.އަތޮޅުކައުންސިލާއި، ށ.ފުނަދޫ އަތޮޅުހޮސްޕިޓަލާއި، ފުނަދޫ ސްކޫލާއި، ފުނަދޫ ކައުންސިލާއި، އެފް. ސީ. އެސް. ސީގެ އެޗް. އާރު ޔުނިޓުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ 12 މުވައްޒަފަކު ބައިވެރިވެ ފުރިހަމަކޮށްފައިވެއެވެ. މި ޓްރޭނިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ ވީޑިއޯ ޕްރެޒެންޓޭޝަންތައް ދެއްކުމާއެކު ކުރިޔަށްގެންދެވޭ މި […]

ވިއުގަ 2 އަށް މުވައްޒަފުން އަހުލުވެރިކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ހިންގައިފި


ށ.އަތޮޅުގެ ސްކޫލުތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެ މި އަހަރު ހިންގޭ ށ.އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ ސްކޫލުތަކުގެ އިތުރު ޙަރަކާތްތަކުގެ ގޮތުގައި ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސްކޫލުތަކާއެކު އަތޮޅުކައުންސިލުން ސޮއިކޮށްފިއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު 8:45 އިން 9:15 އަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ޖަލްސާކުރާ މާލަމުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ރަސްމިއްޔާތުގައި ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ ފަރާތުން ސޮއިކުރެއްވީ އެ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޝިޔާމެވެ. އަތޮޅު މަދަރުސާ އާއި ބިލެތްފަހީ، ގޮއިދޫ، ފޭދޫ، ޅައިމަގު ސްކޫލު ފިޔަވައި އެހެން ރަށްރަށުގެ […]

ސްކޫލުތަކުގެ އިތުރުޙަރަކާތްތައް ހިންގުމުގެ ފަހުމުނާމާގައި ސޮއިކޮށްފިށ.އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ މިއަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިގެން ކުރިޔަށްގެންދެވުނު ށ.އަތޮޅު ސްކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސްޕަލުންގެ ފޯރަމް 2022، ބާއްވައިފިއެވެ. އިއްޔެ ހެނދުނު 9:15 އިން 16:30 އަށް ފުނަދޫ އަތޮޅުވެހި ކޮންފަރެންސް ހޯލުގައި ކުރިޔަށްގެންދެވުނު މި ފޯރަމްގައި 14 ރަށުން  ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ. އަތޮޅުގެ ސުކޫލުތަކުގެ ޕްރިންސިޕަލުންނަށް އެފަރާތްތަކުގެ ތަޖުރިބާއާއި ޚިޔާލުތަކާއި، ގޮންޖެހުންތަކާއި ހައްލުތަކާ ބެހޭގޮތުން އެއް މޭޒުގައި ބައްދަލުވެވި މަޝްވަރާކުރެވޭނެ މަގުފަހިކޮށްދީ ސުކޫލުތަކުގެ ހިންގުން ހަރުދަނާކޮށް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި އެއް އަމާޒަކަށް […]

ޕްރިންސިޕަލުންގެ ފޯރަމް ބާއްވައިފި


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏21 ޖޫން 2022 ، އަންގާރަ   ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  – މިލައުތުރުކީސާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން  އިދާރީ މައްސަލަތައް މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ […]

ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 44ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުގަތު


ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏16 ޖޫން 2022 ، ބުރާސްފަތި    ހެނދުނު 10:00 އެޖެންޑާ ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން  ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން  – މިލައުތުރުކީސާ ދިގުމުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން. – އަތޮޅުކައުންސިލް އިދާރާގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައިވާ އަތޮޅުގެ އާއި، އަތޮޅުވެއްސާއި،  މަރިޔާދުގެ އާއި، […]

ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 43ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު