ދެވަނަ ދައުރުގެ 161ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ދެވަނަ ދައުރުގެ 161ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު
ތަން: ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: 04 އޭޕްރީލް 2017، އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00
އެޖެންޑާ
1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
3. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
3.1 ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޝްވަރާކޮށް، ފާސްކުރުން
3.2 އަތޮޅުގޭ ހުޅަނގުން އޮތް ހުސްބިމުގައި ގަރާޖެއް ހެދުމަށްޓަކައި ހެދިފައިވާ ޚަރަދުތަފްޞީލާއި، ކުރެހުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
3.3 ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޢާރިފްގެ ޗުއްޓީއަށް ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.
4. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
5. އިދާރީ މައްސަލަތައް
5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 160ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން
6. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން
ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

02 އޭޕްރީލް 2017