މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭ 2023/19


ނަންބަރު: (N)227-2023/19

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171-E(UNP)/227/2023/6 (30 އޭޕްރީލް 2023) ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް މިލައުތުރުކީސާ، އަތޮޅުވެހި ޢިމާރާތް ދިގު މުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

މޯލްޑިވްސް ޕޮލިސް ސަރވިސްގެ ނަންބަރު 171-E(UNP)/227/2023/6 (30 އޭޕްރީލް 2023) ސިޓީން އެދިވަޑައިގެންފައިވާ ބޭނުމަށް މިލައުތުރުކީސާ ޢިމާރާތް މަހަކު -/12500 ރުފިޔާ އަށް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 މެއި 04ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 11:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 69ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

04 މެއި  2023

  • ނިންމުން ފާސްކުރުމަށް ވޯޓުދެއްވި ގޮތް:

ވޯޓްގެ ނަތީޖާ 

މެމްބަރުންގެ

ޢަދަދު

ޙާޒިރުވި

ޢަދަދު

ފެންނަ ކަމަށް ވޯޓްދެއްވި ނުފެންނަ ކަމަށް ވޯޓްދެއްވި ވޯޓްގައި

ބައިވެރިވި

ވަކިގޮތަކަށް

ވޯޓް ނުދެއްވާ

ފާސްކުރުމަށް ބޭނުންވާ ޢަދަދު
15 10 9 9 6