ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 68ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏19 އޭޕްރީލް 2023 ، ބުދަ   ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން މީޓިންގ)

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން

2.1 ށ.އަތޮޅު “އިންޓަރނަލް އޮޑިޓް އެންޑް މޮނިޓަރިންގ ކޮމެޓީ” އެކުލަވާލުން

  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  • އަތޮޅު ކައުންސިލުގެ އިންޓަރނެޓް ބޭންކިންގ ހުއްދަ، އިތުރު މުވައްޒަފުންނަށް ދިނުމަށް ލަފާ ހޯދުން
  • ދައުލަތުގެ އޮފީސްތަކުން ކުރެޑިޓް ކާޑު ބޭނުންކުރުމުގެ އުޞޫލާ އެއްގޮތަށް ކާޑު ބޭނުންކުރުމަށް ނޮމިނީއަކު ކަނޑައެޅުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 67ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏17 އޭޕްރީލް 2023