ރަށްރަށުގެ ކުނިމެނޭޖުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދިނުން – 12/2023


ނަންބަރު: (N)227-2023/12 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:
  • ހުށަހެޅީ: އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު ށ.ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  • ތާޢީދުކުރެއްވީ: ޢަބްދުﷲ ޢާޞިފް ށ. ފޯކައިދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

ށ.އަތޮޅު “ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖްކުރުމަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމުގެ އުޞޫލު” އިދާރީ ޔުނިޓުން ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޭޕްރީލް 6ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މި ކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 66ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

06 އޭޕްރީލް  2023