ރަށުކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ރަށްވެހި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް އެހީވާނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން 11/2023


ނަންބަރު: (N)227-2023/11 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ރަށްވެހި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ހިއްސާވާނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:
  • ހުށަހެޅީ: ޢަބްދުﷲ ޒިޔާދު ބިލެތްފަހީ ކައުންސިލްގެ ރައީސް
  • ތާޢީދުކުރެއްވީ: އަޙްމަދު އިބްރާހީމްފުޅު ފުނަދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް

އިދާރާއިން ހުށަހަޅާފައިވާ ކަރުދާހުގައިވާ ގޮތަށް ރަށު ކައުންސިލްތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ރަށްވެހި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް ހިއްސާވާނެ މިންވަރު ކަނޑައެޅުމުގައި ރަށްރަށުގެ ރަޖިސްޓްރީ އާބާދީ އަށް ބެލުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 އޭޕްރީލް 6ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 66ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

06 އޭޕްރީލް  2023