ށ.އަތޮޅު އެސްޖީ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ފުނަދޫ ތަރި މުޙައްމަދު ޙަސަން އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމާ ބެހޭ 9/2023


ނަންބަރު: (N)227-2023/09 

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 188-CSRS/227/2023/3 (13 މާރިޗު 2023) ސިޓީން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ށ.ފުނަދޫ ތަރި މުޙައްމަދު ޙަސަން، އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމާމެދު އެކޮމިޝަނަށް ދޭނެ ލަފަޔަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 188-CSRS/227/2023/3 (13 މާރިޗު 2023) ސިޓީން  އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ށ.ފުނަދޫ ތަރި މުޙައްމަދު ޙަސަން އައްޔަނުކުރުމަށް ފެންނަކަމަށް ސިވިލް ސާރވިސް ކޮމިޝަންއަށް ލާފާދޭގޮތައް ނިންމުން

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2023 މާރޗް 19ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 64ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

19 މާރޗް 2023