ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 67ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏13 އޭޕްރީލް 2023 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން މީޓިންގ)

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތުގެ ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • އަތޮޅު ފުޓްސަލް މުބާރާތް ހޯސްޓްކުރާ ރަށް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • އަތޮޅު ކައުންސިލުގައި ބޭނުންކުރަމުންދާ ކާޑު ޕްރިންޓަރ އިން އާމްދަނީ ލިބޭ ގޮތަށް ޕްރިންޓިންގ ޚިދުމަތް ދިނުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • އަތޮޅު ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ ޤަވާޢިދުގެ ދެލިކޮޕީއާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 66ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏11 އޭޕްރީލް 2023