ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 66ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏06 އޭޕްރީލް 2023 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 10:00          (އޮންލައިން މީޓިންގ)

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  • ރަށު ކައުންސިލް އިދާރާތަކާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ރަށްވެހި ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދޭނެ ގޮތެއް ކަނޑައެޅުން.
  • ރަށްރަށުގެ ކުނި މެނޭޖުކުރުން ހަރުދަނާކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމަށް އަތޮޅުކައުންސިލުން އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދޭނެ އުސޫލެއް ކަނޑައެޅުން.
  • ޖަމްޢިއްޔާތަކުން ރާވާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމުތަކަށް މާލީއެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލު ފާސްކުރުމާ ގުޅޭ ނިންމުން ނަންބަރު (N)227-2023/08 (9 މާރިޗު 2023) ބާޠިލުކޮށް، ޕްރޮޕޯސަލް އިވެލުއޭޓްކުރާނެ ކްރައިޓީރިއާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 65ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏                03 އޭޕްރީލް 2023