ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 64ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏19‏ މާރޗް‏ 2023 ، އާދިއްތަ،   ހެނދުނު: 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  • ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު 188-CSRS/227/2023/3 (13 މާރިޗު 2023) ސިޓީން އެދިލައްވާފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްގެ މަޤާމަށް ހޮވިފައިވާ ށ.ފުނަދޫ ތަރި މުޙައްމަދު ޙަސަން، އެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރުމާމެދު އެކޮމިޝަނަށް ދޭނެ ލަފަޔަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދީގެން ހިންގުމަށް ރޭވިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތަކާއި ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ރަށްރަށުގައި ކުނި މެނޭޖުކުރުމަށް އެހީތެރިވުމަށް ހިންގުމަށް ކަނޑައެޅިފައިވާ ޕްރޮގްރާމް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާއިބެހޭ ގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 63ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏              14‏ މާރޗް‏ 2023