ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 63ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏09‏ މާރޗް‏ 2023 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 09:30

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  • އައު އޮނިގަނޑަށް އިދާރާގެ މަސައްކަތްތައް ބަދަލުކުރުމަށް އެކަށީގެންވާ ޖާގަނެތުމުން އިމާރާތައް ބަޔެއް އިތުރުކުރުމާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ރަށްރަށުން ހުށަހަޅާފައިވާ ސީ-ޒޯން ލައިސެންސްގެ ޝެޑިއުލްއާއި ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޝެޑިއުލް ފައިނަލްކުރުން
  • ށ.އަތޮޅުގެ ޖަމިއްޔާތަކުން ރާވާ އިޖްތިމާޢީ ތަރައްޤީގެ ޕްރޮގްރާމްތަކަށް މާލީ އެހީ ދިނުމުގެ އުޞޫލާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 62ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏            06‏ މާރޗް‏ 2023