އ.ތ.މ ކޮމިޓީގެ ކުރިއަށްއޮތް އަހަރުގައި (2023) ޙާޞިލުކުރަން ކަނޑައަޅާ ލަނޑުދަނޑިތަކާއި، ފާއިތުވެދިޔަ އަހަރަށް (2022) ކަނޑައެޅުނު ލަނޑުދަނޑިތަކުގެ ތެރެއިން ޙާޞިލްކުރެވުނު މިންވަރާ ގުޅޭ ރިޕޯޓް އާންމުކުރުން


(PR)227-PR-227-2023-10