ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 62ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏16 ފެބްރުވަރީ‏ 2023 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 10:00        (އޮންލައިން މީޓިންގ)

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ ލޯކަލް އޮތޯރިޓީ ކޮމްޕެނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ ކޮމްޕޮސިޝަން އެކުލަވާލާނެ ގޮތާމެދު ގޮތެއް ނިންމުމާއި، ކުންފުނީގެ ސެކްރެޓަރީއަކަށް މީހަކު އައްޔަނުކުރުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
  • ފަޅުވެރި މުޙައްމަދު ސުލައިމާން ޢުމުރުން 55 އަހަރު ވެފައިވާތީ އާއި، ޞިއްޙީ ޙާލަތު ހުރިގޮތުން ވަޒީފާގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު އަދާކުރުމަށް އުޒުރުވެރިވާތީ، ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށް ލިބިދޭ އިޚްތިޔާރުގެ ދަށުން ވަޒީފާއިން މުސްކުޅިކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން ކައުންސިލުގައި މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 61ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏        14 ފެބުރުވަރީ 2023