މިލައުތުރުކީސާ އިމާރާތްހުރި ގޯތީގައި އިމާރާތެއް އެޅުމަށް ބޭނުންވާ ޑީޓެއިލް ޑްރޯވިންގ ސެޓް އަދި ބީއޯކިއު، ޓެކްނިކަލް ސްޕެސިފިކޭޝަން ތައްޔާރުކޮށްދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުން