2022 ވަނަ އަހަރު ރަށު ކައުންސިލްތަކުން ހިންގި ހަރަކާތްތަކުގެ ތަފްޞީލު ރިފޯޓް އަތޮޅު ކައުންސިލަށް ހުށައަޅާފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު


Noos Bayaan 2023