ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 57ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏09 ޖަނަވަރީ‏ 2023 ، ހޯމަ،   ހެނދުނު: 10:00        (ފިޒިކަލް މީޓިންގ)

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2023ވަނަ އަހަރުގެ ޕްރޮގްރާމް ބަޖެޓާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 2023ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލު މުރާޖަޢާކުރުން.
 • ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ “މިލައުތުރުކީސާ” ޢިމާރާތް ކުއްޔަށް ދޫކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 57ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏        04‏ ޖަނަވަރީ‏ 2023