ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 57ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏29 ޑިސެންބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،   ހެނދުނު: 10:00  (އޮންލައިން މީޓިންގ)

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
 • މި އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލުގައި ހިމެނިފައިވާ އިޖްތިމާޢީ ޙަރަކާތްތައް ކުރިޔަށްގެންދެވިފައިވާ ގޮތުގެ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކޮށް، އެކަމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 2023ވަނަ އަހަރުގެ މަސައްކަތު ތާވަލާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 65ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާ އާއި، 2ވަނަ ކުލި ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏                 27 ޑިސެންބަރު 2022