ށ. އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 2ވަނަ ކުއްލި ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏13 ޑިސެންބަރު 2022 ، އަންގާރަ،   ހެނދުނު 10:00   (އޮންލައިން މީޓިންގ)

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  • އެލް.ޖީ.އޭ އާއި، އިންޑިޔާގެ ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް ރޫރަލް ޑިވެލޮޕްމަންޓް އެންޑް ޕަންޗަޔާތީ ރާޖް އާ ގުޅިގެން މިހިނގާ ޑިސެންބަރު މަހުގެ 19 އިން 31 ށް އިންޑިޔާގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ “ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިންގ އެންޑް ޓްރެއިނިންގ އޮފް މެމްބަރސް އޮފް ލޯކަލް ކައުންސިލްސް އެންޑް ވިމެންސް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޮމެޓީ އެންޑް ސްޓާފް އޮފް ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީ” ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމުގައި ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުޙައްމަދު ޝިޔާމު އާއި، ނާއިބުރައީސް އަޙްމަދު ރައިސަމް ބައިވެރިވުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  • 2023ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި ހިމަނާނެ ޕްރޮގްރާމުތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏                12 ޑިސެންބަރު 2022