އެސް.ޖީގެ މަޤާމަށް މީހަކު އައްޔަނުކުރުމުގެ މައްސަލާގައި ދެކެވޭ ޙަޤީޤަތާ ޚިލާފު ވާހަކަތަކާ ގުޅިގެން ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުން ނެރޭ ނޫސް ބަޔާން


Sh.SG massla - dhekevey vaahathakaa gulhey noos bayaan 30112022