ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 56ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏01 ޑިސެންބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،   މެންދުރުފަހު:  1:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 • މިލަންދޫ އާއި، ފީވަކުގެ ޜަރޫރީ ކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ވެލި ނެގުމަށް ށ. ވެލިދޫ ފަޅުގެ ސަރަހައްދުން ވެލިނެގުމަށް ހުއްދަދިނުމާމެދު މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • ބައެއް ޕްރޮގްރާމުތައް ހިންގުމަށް އިތުރަށް ފައިސާ ބޭނުންވާތީ، ބަޖެޓް ކޮންޓްރޯލް ހެދުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 • ރަށުކައުންސިލްތަކުގެ މޮނިޓަރިންގ ދަތުރުގެ ޚުލާޞާ މަޢުލޫމާތު ހިއްސާކުރުން.
 • ށ.ފުނަދޫ އ.ތ.މ ކޮމެޓީއަށް މާލީއެހީގެ ފައިސާ ދޫކުރެވުނުއިރު ކުޑަކުދިންގެ ދުވަސް ފާއިތުވެފައިވާތީ، އެ ޕްރޮގްރާމުގެ ބަދަލުގައި “އަންހެނުންނާ ދެކޮޅަށްކުރާ އަނިޔާ ހުއްޓުވުމުގެ ދުވަސް” ފާހަގަކުރުމަށް ހިންގާ ޙަރަކާތްތަކަށް އެ ފައިސާ ޚަރަދުކުރުމާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 55ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏29 ނޮވެންބަރު 2022