ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި މޮނިޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް – ބީލަމާގުޅޭ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާސް، ބީލަމުގެ ޖަދުވަލުތައް


Information Sheet - Computer and monitor