ށ.އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ އިދާރާއަށް ބޭނުންވާ ކޮމްޕިއުޓަރ އަދި މޮނިޓަރ ސަޕްލައިކޮށްދިނުމުގެ މަސައްކަތް


computer & monitor iulaan