އެގްރޯނެޓާ ގުޅިގެން ހިންގޭ ދަނޑުވެރިކަމުގެ ޕްރޮގްރާމު ރަށްރަށުގައި ކުރިޔަށްގެންދިއުމާބެހޭ – 2022/54


N-54-AJ54- agro net program c2 gai hingumah