އަތޮޅުގެއިން ނަގާފައިވާ ތަކެތި ނީލަން ކިޔުން


އިއުލާން ނަންބަރ : (IUL)227-GA/227/2017/10

   ށ.އަތޮޅުގެ މަރާމާތުކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމްގެ ތެރެއިން ނަގާފައިވާ ތަކެއްޗާއި، ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ އިދަރާއިން ބައުވެގެންނަގައި، ގުދަނުގައި ހުރި ތަކެތި ނީލަންކިއުން 2017 މާރިޗް 31 ވާ ހުކުރު ދުވަހުގެ ހަވީރު 4:15ގައި އޮންނާނެއެވެ.

   ވީމާ، މިނީލަމުގައި ބައިވެރިވުމަށް އެދޭފަރާތްތަކުން 2017 މާރިޗް 31 ވާ ހުކުރުދުވަހުގެ ހަވީރު 4:15 އަށް ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދެމެވެ.