އެލްޖީއޭގެ ނަންބަރު 221 ސިޓީއާއެކު ގެނެވުނު އިޞްލާޙާއެކު ހިންގާ ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން- 2022/47


ނަންބަރު: (N)227-2022/47

ކައުންސިލްގެ ނިންމުން

  • ހުށަހެޅުން: ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 221-LMI/2022/304 (05 ސެޕްޓެންބަރު 2022) ސިޓީން އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ޤަވާޢިދު ފާސްކުރުން.
  • ހުށަހެޅުން ފޮނުވި ފަރާތް: ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
  • ނިމުނުގޮތް:

ލޯކަލް ގަވަރމެންޓް އޮތޯރިޓީގެ ނަންބަރު 221-LMI/2022/304 (05 ސެޕްޓެންބަރު 2022) ސިޓީން އަތޮޅުކައުންސިލުގެ ހިންގާ ޤަވާޢިދަށް ގެނައުމަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިޞްލާޙު ހުށަހަޅާފައިވާ ގޮތަށް އިޞްލާޙުކޮށް ފާސްކުރުމަށް ފެނެއެވެ.

މިގޮތަށް ނިންމާފައިވަނީ 2022 ސެޕްޓެންބަރު 15ވަނަ ދުވަހުގެ ހެނދުނު 10:00 ގައި  މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލުގެ މީޓިންގ ރޫމުގައި ބޭއްވުނު  މިކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 52ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާއިންނެވެ.

15 ސެޕްޓެންބަރު 2022