މާލޭން ޕޭމަންޓް ގައު ގެނައުން


އިއުލާން ނަންބަރ: (IUL)227-GA/227/2017/1

 މި އިދާރާގެ ބޭނުމަށް ޕެލެޓްކޮށް މާލޭގައި ބެހެއްޓިފައިވާ 104 ޕެލެޓް މަގުމަތީގައި އަތުރާ އިންޓަރލޮކިންގ ގައު ފުނަދުއަށް ގެނެސް ދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

ވީމާ، 2017 ޖެނުއަރީ 24 ވަނަ ދުވަހުގެ އޮފީސް ބަންދުވުމުގެ ކުރިން މި އިދާރާގެ 6540025 ނަންބަރ ފޯނާއި، ގުޅުއްވައިގެން މި މަސައްކަތާއި، ބެހޭ މަޢުލޫމާތު ސާފުކުރައްވާ، 2017 ޖެނުއަރީ 26 ވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ 11:00 އަށް މި އިދާރާއަށް އަންދާސީ އަގު ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ. އަންދާސީ އަގު ހުށަހަޅުއްވާނީ އެކަމަށް  މި އިދާރާއިން ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ އަންދާސީ އަގު ހުށަހަޅާ ފޯމްގައެވެ. މި ފޯމް މި އިދާރާއިންނާއި، މި އިދާރާގެ ވެބްސައިޓް www.shaviyani.gov.mv އިން ލިބިވަޑައިގަންނަވާނެއެވެ.

21 ރަބިޢުލްއާޚިރާ   1438

19 ޖެނުއަރީ      2017