ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 54ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏20  އޮކްޓޯބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،    ހެނދުނު:  10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  • އެގްރޯނެޓާ ގުޅިގެން އަތޮޅުގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި ދަނޑުވެރިކަމާބެހޭ ތަމްރީނުތައް ހިންގައި ކޮންޓެކްޓް ފާމިންގ އާއިބެހޭ މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ރަށްރަށުގައި ކުރިޔަށްގެންދާނެ ގޮތަކާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
  • ޓޫރިޒަމް 50 މިލައުތުރު ސްޕޯޓްސް ފިއެސްޓާ ހޭންޑްބޯލް މުބާރާތާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
    • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 53ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏         18‏ އޮކްޓޯބަރ‏ 2022