ށ.އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 53ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏13  އޮކްޓޯބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،    ހެނދުނު:  10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 • މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އަތޮޅުފެންވަރުގައި ފާހަގަކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުމާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
 • އަތޮޅުކައުންސިލުގެ 1 ލާންޗު ދިގުމުއްދަތަށް ކުއްޔަށް ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން.
 • އަމިއްލަ ޒާތުގައި ފަނާވެނުދާކުނި ނައްތާލުމާ ގުޅޭގޮތުން ލިބިފައިވާ ހުށަހެޅުންތަކާމެދު މަޝްވަރާކުރުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 52ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏10‏ އޮކްޓޯބަރ‏ 2022