ދެވަނަ ދައުރުގެ 160ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ދެވަނަ ދައުރުގެ 160ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު

ތަން:          ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    29 މާރިޗު 2017، ބުދަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ޑްރާފްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
  • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް އިޞްލާޙްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  • ދައުލަތުގެ މާލިއްޔަތުގެ ޤަވާޢިދުގެ 15.02 ގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާ ގޮތުގެމަތީން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވަންޖެހޭ 2016ވަނަ އަހަރުގެ މާލީބަޔާނާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން

 

 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 158، 159ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

 

27 މާރިޗު 2017