ދެވަނަ ދައުރުގެ 159ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު


ދެވަނަ ދައުރުގެ 159ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދަޢުވަތު

ތަން:          ޖަލްސާކުރާ މާލަން / މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ

ތާރީޚާއި ގަޑި:    21 މާރިޗު 2017، އަންގާރަ – ހެނދުނު 10:00

އެޖެންޑާ

  1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
  2. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
  1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން
    • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ވިޔަވަތި އިނާމު ދިނުމުގެ ސިޔާސަތުގެ ޑްރާފްޓާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ފާސްކުރުން
    • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ ހިންގުމުގެ އުޞޫލުތައް އިޞްލާޙްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން މަޝްވަރާކުރުން
  1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން
  1. އިދާރީ މައްސަލަތައް

5.1 މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ ދެވަނަ ދައުރުގެ 158ވަނަ  ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން

  1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިއަށް ގެންދާނީއެވެ.

 

19 މާރިޗު 2017