ށ.އަތޮޅުކަުއުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 51ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ދައުވަތު


ތަން: މީޓިންގ ރޫމް/ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރާ
ތާރީޚާއި ގަޑި: ‏08 ސެޕްޓެންބަރު 2022 ، ބުރާސްފަތި،    ހެނދުނު:  10:00

އެޖެންޑާ

 1. ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 1. ލޯކަލްގަވަރުމަންޓް އޮތޯރިޓީގެ ފަރާތުން ހުށައަޅާ ކަންކަން
 1. ކައުންސިލްގެ އިދާރާއިން ހުށައަޅާ ކަންކަން 
 • އެއްގަމާއި، ކަނޑު ލައިސަންސް އެގްޒަމިނަރުންގެ އެލަވަންސް މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
 • މަސްވެރިންގެ ދުވަސް އަތޮޅު ފެންވަރުގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރުމަށް ޢާއްމުކޮށް އިޢުލާނުކުރުމަށްޓަކައި، އެކަމަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުށަހަޅަންޖެހޭ ޕްރޮޕޯސަލްގެ މަޢުލޫމާތު ކަރުދާހާ ގުޅޭގޮތުން މަޝްވަރާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން
 • ށ.އަތޮޅުކައުންސިލްގެ އިދާރީ އޮނިގަނޑު މުރާޖަޢާކޮށް ގޮތެއް ނިންމުން.
 1. ކައުންސިލަރުން ހުށައަޅުއްވާ ކަންކަން 
 1. އިދާރީ މައްސަލަތައް
  • މިލަދުންމަޑުލު އުތުރުބުރީ އަތޮޅުކައުންސިލްގެ 4ވަނަ ދައުރުގެ 50ވަނަ ޢާއްމު ޖަލްސާގެ ޔައުމިއްޔާ ފާސްކުރުން.
 1. ވޯޓަށް އަހާ ކަންކަމަށް ވޯޓަށް އެހުން

ވޯޓަށް އަހަންޖެހޭ ހިސާބަށް ގެންދެވޭ މައްސަލަތަކަށް ވޯޓަށް އެހުން ކުރިޔަށްގެންދާނީއެވެ.

‏06‏ ސެޕްޓެންބަރު‏ 2022